December 10, 2018

April 11, 2018

where I started …

Stsn visit to the farm

February 11, 2018

December 23, 2017

DAGITI NABIAG A BANTI

January 7, 2017

DAGITI NABIAG A BANTI

Federico T. Ilac, Jr.

Natalingenngen ti nakem ni Mang Cardo idi mangegna dagiti umuna a tarukitik ti tudo  kadagiti bulong ti mahogany a dumna iti laem ti balayda nga iddada nga agassawa idi sarsardam. Kasla adda naibulon a naisangsangayan a bang-ar nga insangpet dagiti taredted. Kangitingitan iti igaaw sa ketdi agarimukamok,  manmano ti kasta a panawen. Makuna dayta a grasia ti langit iti natikagan a daga.

Sapay palalo ti dagaangna kadagiti napalabas nga aldaw, dayta sumagmamano laeng a minutos a kaaddam iti kainaran no agtindek, arigna a talimudawenka.

Naakasna amin itay malem dagiti bilagna a mais ken idi la kalman a naggatudda. Awan ti nangegna iti radio maipanggep ti panagbaliw ti tiempo. Maipanggep ti umay nga eleksion ti dandani agmalmalem nga inwarwarnak dagiti amin nga estasion. Umatiperret a pinniltak dagiti agbabalubal ken di maungpot a kari ti panagdur-as met ti tinaltalawataw tay maysa a kandidato a naikkan ti gundaway nga agsarita.

“Pangpatayna la kadagiti darundon a sabong ti mangga,” insungbatna ken ni Manang Lucia,  idi kinidag ti asawana apaman a nadlawna.

Tallo a tawen itan nga insardengna iti agpugon. Ipalpalutona laengen dagiti bulong ti tabakona ken ni Mang Perto a karrubada. Awanen ti pagsungrodna. Naibusen dagiti dadakkel a puon ti salamagi ken ipil-ipil iti kakaisuna a kabakiranda a tinawidna. Uray daydi lalaki nga alukon a rakep ti dua ti kadakkel ti puonna, naisungrodna.

Ngem idi agbayag imbes nga ipaangna, pimmigsa ti arbis agingga a nagbalin a tudo. Sana pinasarunuan iti nagkakamakam a kimat ken marapigsa ken atiddog a gurruod. Madamdama pay, saan laengen a tudo a mangdalepdep iti tapok wenno mangted salibukag iti aglawlaw,  no di ketdin kasla pigsana no kapades ti talon.

In-inut a nasebseban ti umap-appayaw a ridep kaniada nga agassawa. Timmakder. Inlukatna ti tawa. Dimket a dagus ti alunapet ti pul-oy iti namaga a kudil ti rupana ngem  saanna nga inkankano. Kasla dina nakita ti pigsa ti aruyot ti sagumaymay iti batogna.

Sinarut ti panagkitana ti sipnget. Iti labes dagiti kimmalatkat nga eskarlatina iti marmarpuog nga alad, nailadawan iti panunotna ti pannakadigos dagiti muyong ken dagiti nagango a bulbulong iti sirokda. Ngem saan a nagtalinaed dita ti nakemna. Nagtartarus iti loob, iti labes dagiti kinawayanan, iti tinabakuan.

Idi awan ti pagilasinan nga agsardeng ti bayakabak, napawingiwing. Mangrugin a masikuran ta no agtultuloy ti panagibuyatna, perdienna la ketdi dagiti tabako ken dagiti di pay naapit a lasona.

Malaksid ti rikut, dina ammo ta iti panagtultuloy ti deppaas ti agtinnag a tudo,  bigla lattan a kasla inukiran ti ayus ti utekna ket limtuad ti nabayagen a nagaburan a lagip a lallalo ketdi a nangpadagsen ti barukongna ket  pinilitna a di ikankano.

Nagsubli a nagidda. Nabayag bassit sakbay a nairidep. Ngem narabaw ti turogna ta saan a naiwaksi ti nakemna ti pannakaburibor. Saan laeng a dagiti masayang a tabako, ta kanikatlo pay la a nagatudan dagiti dadduma ken dagiti di pay nagabut a lasona. Umap-appayaw iti panunotna daydi maysa a rabii iti arinunos ti kalgaw nga inggaedna ti nagibuyat.

Tunggal makapuot, allingagenna a dagus ti ruar. Ngem sungani ti mangegna iti namnamaenna a nagsardengen ti tudo, ta  kaskasdi latta nga awan nagbaliwan ti pigsa ti panagibuyatna. Idi pumarbangon, insardengnan ti mangnamnama a maispal dagiti tabako. Ti laengen idawdawatna ket sapay koma ta saan nga agdanum tapno dina riwaken dagiti tambak wenno sawangen ti pamuttotan ket mangaramid ti ar-ar kadagiti talon manipud sagpat.

No ngamin gulpienna, suroten ti danum dagiti renggat ket laklakaenna a buruboren ti rimmuka a daga. Dina pakawanen uray pay dagiti makuna a nabebengbeng a talaytay.

Ubing pay idi. Saanna pay la a mawayas ti mapan idiay Sapriana,  ti kabangibang a purok a pagnaedan dagiti appona iti ina. Saan unay adayo ngem maalliaw a lumasat iti bit-ang a napataraigidan iti nabebengbeng a pinuon ti kawayan ken nasamek a bakir.

Dos ti Mayo. Bisperas ti piesta ti ilida a Sinait. Uso pay la idi a makidagus dagiti taga away kadagiti kabagian wenno kasingedda a taga ili no dumteng ti piesta. No ar-arigen saan a natuloy ti ramrambak iti daydi a rabii. Rugrugi pay la ti programa ken di pay nakapagrikus nga agmartsa ti natudingan a reyna ken ti konsortena iti auditorium idi rugianna nga impis-ak ti tudo.

Nagkaribuso dagiti tao. Manipud iti pakaangayan koma ti koronasion inggana iti plasa a pagkakarnabalan ken kadagiti abong-abong dagiti sugalan iti cara y cruz ken kulog-kulog iti igid ti camino real, maysa-maysa agbirok iti ampiranna. Ngem kasla ketdi inlallalona pay ti nangpapas. Kunam la no agpungpuntot nga awan kapungpungtotna. Madlaw nga iti labes ti pigsa ti bayakabak, no adda pay ngata nakarkaro isu ti ibuyatna.

Nagangayanna a dimmakkel ti ayus ti karayan. Naglippias dagiti talon.  Inarenebnebna amin a pangnamnamaan dagiti tao a nakatukit. Siniwangna dagiti tambak ken puttot. Nangaramid ti dua katao ti kaunegna nga ukir manipud ti gasadanan ti turod nga  agpababa iti pannakalubongna iti amianan ti purokda. Adu a tawen ti napalabas sakbay a natalon ken nasimpa manen dagiti nadadael a daga.

Kabigatanna kellaat lattan nga nagsardeng ti tudo a kasla awan ti napasamak. Limtuad ti init a di napukaw ti kersang ti pudotna. Nagsubli ti makapatuok a pigket ti angin.

Ngem kaniada nga agkakabagian, saan laeng a daydi nawaigan a lubong a tinawen a pagap-apitanda iti nadumaduma ti nangriwang ti nakemda. Imbes a gundawayanda a palpasen ti maudi nga aldaw ti piesta, nagawidda a silaladingit.

Sakbay a lumgak ti init, iti igid dagiti tinabakuan nga asideg iti kalsada iti amianan ti poblasion, dua a bangkay ti naiwalang!

Naparpartak pay ngem ti panagsaknap ti danum no panawen ti layus, no ar-arigen ti panagsaknap  ti damag kadagiti tao  daydi a pasamak. Nasiputanna la unay ti panangtimpag ni nanangna iti kullapit a barukongna idi nangegda dayta.

“Apo, ania ngatat’ napasamakda?” kasta ti nangegna a kinunana.

Daydi panangtimpag ni nanangna ti barukongna nagtinnag nga ariwagwag ken kasla awan ungpotna nga ugaog idi sumangpet ni tatangna nga uman-anangsab ken agwingwingiwing.

“Da Warling ken Dardo dagiti pinatayda…”. Kasla adda mangbekbekkel kaniana iti panangibagana.

Inaudian a kabsat ni nanangna ni Warling, kasinsinda met iti ina ni Dardo. Agkatebda. Apaglabesda iti kinabarito, kurang pay la a duapulo ti tawenda.

Sinaedda ida. Nalatak nga aramid ti sumagmamano a tao ta adu ti sugatda. Pinarigatda ida sakbayda a nauloyan ta adu ti nanganan ti tadem ken tirad ti immuko kadagiti takiag ken luppoda, malaksid kadagiti nauuneg a bagsol iti bagida.

Nangeg pay  ni Mang Cardo a sarsaritaen dagiti nataengan nga agsaksakuntip idi nakamassayag dagiti natay, ti rigat kano ni Warling, napagpag-ut dagiti puon ti tabako a mabalin a nagkaptanna idi mapaidda kabayatan nga adda mangtengtengngel kaniana sa ket sabali met  ti mangduyduyok.

“Ana kad’ ngata addik ti namasbasolanda kadakayo? Didakay’ la ket napakawanen? Nagsakiten aya Apo…” naitanem dagita a linia iti utek ni Mang Cardo a sangkadagullit ni nanangna iti panagsangsangitna.

Ket no met iti ummong dagiti nataengan a kapurokanda a sidadaras nga immay immandingay kaniada idi, masdaawda.

“No sinno pay ti natalna ken saan a maun-uni, isu pay ti napilida,” kunkunada.

Ti naruar nga isem  kadagiti bibig ni ulitegna a Warling ti maysa kadagiti saan a malipatan ni Mang Cardo.  Naminsan nga isu ti pinagaw-awirda kaniana, sinalsallabayna isuna bayat ti papanna pinangilinong ken panangpainum ti inwakdarna a baka.

Ni met ulitegna a Dardo, nalamuyot ti bosesna a kumanta a danggayan ti panaggitarana. Ibagbaga dagiti tao, “Daram a talaga ti Ibea.”

Tumutokar ken kumakanta ngamin dagiti Ibea iti purokda a Sapriana.

Ubing pay ni Mang Cardo idi. No adda madamagna a pimmusay iti lugarda, panagbuteng iti kunkunada nga al-alia ti umuna a sumrek iti panunotna.

Ngem iti daydi a kanito, idi naimatanganna ti awan sarday a panagsangit ni nanangna kasla adda naluktan iti nakem ken pusona ket nayam-ammo kaniana ti ladingit. Ngem saan a nagpatingga iti liday daydi a rikna. Adda umip-ipus a saludsod.

“No koma innalanakayo addik ti Apo, nalaglag-an ket koma ngata ta isu ti nangipabulod ti angestayo a padapada, ta di ket a ginupguped ti pada a pinarsua…” dayta pay ti insasainnek ni nanangna.

“Sinno kan ti nangpatay kaniada?” inkissiim dagiti dadduma.

“Awan ti makaammo…” makuna nga arasaas dagiti sungbat. Ngem iti matada, basol man ti agipapan, ti agbasol narigat a salikawkawan.

Adda atapen ti tunggal maysa. Ammo ti amin dagiti agdindinamag a maton iti ilida. Adun dagiti nalawag a pammaneknek iti kinabarrairongda. Uray tengnga ti aldaw no nasairmo ida ken uray pay awan basolmo, no nagpallangig ti panagkitada kenka, nalpaska.

Kaadduan kadagiti nagsagrapen iti ulpit ti imada ket taga away. Dagiti makuna a taga surong. Masansan, ti panagkita dagiti dadduma a taga poblasion ket nababbabada a tao; nga kasla inaklon metten dagiti dadduma a taga surong dayta a pammati a palso. Ken ammo ti amin a dagitoy ket an-anaken dagiti adda iti puesto. Ta no saanda a kabagian, agsisinged ti pamiliada ta  agpapadada nga adda iti ngato.

Saan pay la a maawatan ni Mang Cardo ti makuna a hustisia idi. Ammona nga adda polisia ken nagtagipaltogda nga agtiltiliw kadagiti adda basolna. Ket ninamnamana nga isudanto ti  mangtiliw kadagiti nangpapatay kadagiti kabagianna. Ngem saan unay nagbayag daydi a banag iti panunotna ta inyaw-awan dagiti agsisinnungbat a dung-aw, saning-i ken sakuntip.

Ti ad-adda ketdi a pakasikuranna idi agbayag ket ni nanangna, ta adda dagiti rabii, uray kangitingitanna, ken uray pay ngata no kasano ti panangilimedna, mariinganna nga agsansaning-i ken aglulua.

Addan iti haiskul idi assideg a maipalagip daydi naliday kaniada a piesta ti ilida,  ta malabsanna ti disso iti amianan ti poblasion tunggal bigat ken malem no mapan agbasa.

Mangrugi met idin nga adda pamalpalatpatanna iti masasao a linteg. Saan metten nga aglua ni nanangna tunggal maipalagip daydi napasamak iti kabsat ken kasinsinna.

“Sinno kad’ ti tiniliwda a pimmatay kadaydi angkel Warling nana?” dinamagna naminsan. “Nabaludda kadi?”

“Awan ti naglatak…adda met pinidutda idi ngem winayawayaanda met laeng, inggana nga awan ti maitudoda,” agtalna ken maikuleng ni nanangna iti panagsungbatna.

Ngem saan ketdin nga isu ti pakaalaan ti panangisardengna iti agdama nga ub-ubraenna sana irugi ti agsangit a bulon ti panangtapayana iti barukongna.

No maisar-ong idiay Sapriana, nagsublin daydi dati nga isem ken ganaygay da apongna nga Ando ken Toria.

“Sinno kad’ ti tiniliwda a pimmatay kadaydi angkel Warling apong?” awan nagbaliwan ti saludsodna ken ni apona nga Ando.

“Awan  naglatak…ta awan kano met nakakita,” kasta ti sungbat ti lakay.

Apagkanito laeng ti panangisardeng ti lakay ti madama nga ar-aramidenna, madlaw ni Mang Cardo ti apagapaman a pannakasinga ti naisem a mata daytoy sananto ituloy manen ti mangsirig ti sangsangalenna a muebles.

Nalaing a karpintero ni apongna nga Ando. Bassit a lakay ngem pulido ti trabahona. Ken makuna nga awan ti pagkunaan iti anus ken pasensiana. Saan unay agtagtagari ngem kanayon a makitkita ti ladawan ti isem iti rupana.

No awan ti balay a trabahuenda, pamrayanna ti agpunpunipon iti tugaw, aparador, estante wenno lamisaan.

No  maisurot idi ni Mang Cardo iti talon no kasdiay nga in-inutanda a suyoden ken pataden dagiti riwang,  kunkuna ni apongna: “Diyo kad’ madlaw ket tumultulong  met la ti panawen a mangsimpa iti dinadaelna?”

Idi mapasangpetna ti natangtangken a nakemna, no an-anagenna, mabalin nga awan ti pakainaigan dagidi imbalikas ni apongna kadagiti napalabas a pasamak iti biagda ngem iti panunotna, agpayso, ti panawen ket tumulong a mangpunas  kadagiti tugot ti nagubsang pasamak.

Ta uray isuna mismo, inaklonnan ti sungbat ni nanangna ken dagiti appona, no kasdiay a maipalagip daydi nasakit a pasamak iti daydi a piesta kaniada: “Awan nasayaat a tungpal ti asugmo  no ti pagas-asugam ket im-imasenna a petpetpetan ti yas-asugmo.”

“Ken no awan ti gastuen, ad-adda pay rigatna,” innayon ni apongna a baket.

Nabang-aran ni Mang Cardo idi makapuot ta naulimeken iti ruar. Natinggaw dagiti agsisinnungbat a taraok dagiti kattappuak a kawitan manipud iti nagaponanda a sanga ti chico iti amianan ti balayda, kunam la no saanda a nadaripespes iti tudo idi rabii.

Nagdardaras a bimmangon. Nagtarus iti akin-laud a tawa ti balayda. Nalang-abna ti sadiwa ti nadigos nga aglawlaw. Adda pay la pilaw iti likkaong ti dalan nga umamang iti paraanganda.

Iti karkulasionna, uray  saan a nagdanum dagiti sinilong ken dinto manglaylay dagiti tabako, napukawen ti nasayaat a klase dagiti bulongda iti pannakatudona. Bumerde ken bumengbeng dagitoy, inton maluto iti urno, saanen a natinggaw a duyaw ti marisna.

“Maykan lakay ta dengngepem ta rusokmo, sakbay a rummuarka,” kinuna ni Manang Lucia manipud iti kusina.

Pinaglanglanganda ti kalluto nga inapuy, denengdeng nga utong ken kape a kinirog a rosel. Nabang-aran ti maraapges a rusokna. Dina ammo no gapu iti pugsa-pugsat a turogna wenno ti naglaok a dukot ken panagpanpanunotna idi rabii.

Sinukainan ni Mang Cardo ti alep-ep dagiti agtantangken a lasona. Nangkammet sana met la dinardaras nga inwagsak ti narakemna a nabasa a daga. Iti kabayagnan nga agmulmula, siertona a saanen a nasayaat ti panagtangken dagitoy. Bulondanton nga aglungsot dagiti dadduma.

Nagrukob sana impunas ti napitakan a dakulapna iti karuotan. Lineslesna ti atiddog a manggas ti badona. Nagparang dagiti uratan a takiagna. Saan unay nababaneg ken nakadididillaw a naigugor iti darang ti init ngem nakalatlatak ti kidser ken kinatangkirangda.

Linugayna ti kallugongna sana inamloy dagiti nagapsay a buok iti  mugingna. Iti aginnem a pulo a tawenna, dandani ingudduan dagiti ubanna ngem saan ketdi a rimmasay. No ti panagkitana, nalitnaw ta saanna pay laeng a kasapulan iti anteohos no agbasa iti Bannawag.

Addan bimmabaan ti pigsana ngem naandur latta. Di  pay la igina ti bagina iti panangbaklayna iti kuribot a napno iti ruot manipud iti yanna ita inggana idiay asideg ti paraanganda a parnged ti nuangna. Pangadaywen bassit ta saan a mangeg ti pukkaw no addaka sadiay aglalo ket adda beddengna a turod ken kinawayanan.

Sinurotna ti tambak a naipabarisada iti ungto ti kalasonaan nga agturong iti asideg ti puon ti longboy a pannakadulonda iti amianan. Iti dayaen daytoy ti katabakuanna.

Nagtakder iti suli a maamitan iti linong ti sanga ti duog a kayo a beddeng ti dagada. Apagapaman ti panangipalawlawna ti panagkitana kadagiti mulana a tabako. Saanen a kas dagsen ti panangpanpanunotna idi rabii ti pannakadadael dagiti saan pay a naapit a mulana. Manipud itay nakariing, dakkel ti limmag-anan ti nakemna, naaklonnan ti dimteng a pukaw kaniada nga agassawa.

Bayat  ti panangwanwanawanna iti saknap ti talon, nagay-ayamanna ti nangipigadpigad kadagiti dapanna iti nabasa a karuotan. Napataliaw iti puon ti longboy.

No mangleppasda idi iti panagraep, ditoyda a mangaldaw kada apongna a lakay, pagsasanguanda ti agal-alibungubong nga inapuy ken kalluto a pinablad a balatong a nasagpawan iti bulong ti atap a paria ken karne ti kamanokan.

Tagnawaanda ti panagarado, panagpalpal ken panaglimpia sa ti pannakaraepna sadanto mangyatang iti niniogan a naikabil iti sabsabot a tinapaya iti sarukang. Maipasok ti sarukang iti maysa a suli ti sinilong idiay sagpat.

“Maykayon apo, awan ti mainagnaganan, tulongandakam a mangidawdawat iti nalabon nga apit,” kakaasi a mangtengtengel idi ti panagtakder dagiti buokna, no kasdiay nga idaton ni tatangna ti atang.

Insublina ti panagkitana iti maudi a sinilong iti baba. Kellaat a naikulding iti panunotna ti kinuna ni Junior ti kakaisuna nga anakna nga agub-ubra iti maysa a publikasion idiay Manila.

“Nasay-sayaat  sa ketdi no mulaanyo laengen iti dragon fruit tang,” kinunana idi bimmisitada, kaduana ti pamiliana, itay napan a semana santa. “Nalaglag-an ti trabahona ngem ti  tabako, awan pay ti madadael a kayo.”

“Addanto pay raepan?” insungbatna.

“Awanto metten ti ikankanawayo kadagiti billit tuleng…saanyonton a masapul ti adu a banti,” nagkatawa a kasla adda naun-uneg a kayatna a sawen iti imbagana.

Agpayso, no makapagtakenen dagiti dawa, no ar-arigen kasla manglangeb  ti tangatang ti puskol dagiti dumarup a pangen iti pinagayan. Kaabtoda met ti sumpeg no nabiit pay dagiti naipalawlaw a banti, ngem kalpasan iti sumagmamano nga aldaw, saandan nga ikankano. Madlawda met ngata nga awanan biag dagitoy.

Madamdama napasungadanna ni Mang Perto nga agturong iti yanna. Isu ti kadulonna iti amianan. Panay a tabako ti mulana. Saan a mailemmeng ti upay iti rupana.

“Kasla saan nga agbanag a kasdiay ti pigsana idi rugianna pari,” impasabat ni Mang Cardo.

“Wen ngarud pari,  numuna ta kabulongda,” nagngilangil a simmungbat ni Mang Perto.

Adda koma pay ngata kayatna nga ibaga ngem kellaat a nagallungogan ti napigsa a tokar manipud iti daya, iti turong ti barangay hall ti purokda.

“Nasapa man ketdi nga agpatokar ni kapitan,” masmasdaaw ni Mang Cardo a kimmita iti paggappuan iti napigsa a narambak a musika.

“Umay kano argali dagiti kandidato pari… madamdama sakbay pangaldaw,” insungbat ni Mang Perto. Kasla saan a natukay ti sakit ti nakemna a mangmatmatmat ti kalawaan ti talonna.

Asideg manen ti panagpipili. Idi laengen sakbay ti napalabas nga eleksion ti naudi a yuumay dagiti opisiales ken kandidato iti lugarda.

Tunggal kandidato idi, dandani maymaysa ti irakrakurakda. Panangtulongda iti kaaduan, para iti irarang-ay. Maysa-maysa agited iti ania ditan. Idi asidegen iti naituding nga aldaw ti panagbobotos, adda payen nalimed nga immay agibunong iti kuarta.

Ti maipagpanakkel ni Mang Cardo iti bagina, uray kasapulanna ti kuarta, saan a pulos nangaw-awat iti ania.

Nakapanawen ni Mang Perto. Nakaturong latta ti imatang ni Mang Cardo iti tinabakuan ngem ti ladawan ti talon no kasdiay a nakapagtangkenen dagiti dawa ti nagbukel iti panunotna.

Kasla makitkitana dagiti banti. Adda met maipaayda a pangpaksiat kadagiti billit tuleng iti sumagmamano nga aldaw ngem inton agbayag kaslada laengen arkos ti pinagayan.

Nagtultuloy ti tokar manipud iti pakaangayan ti pagdiskursuan dagiti kandidato madamdama. Panagdengngeg ni Mang Cardo kasla agrikusrikus ti aweng iti loob.

Nagtaray iti panunotna no sinno dagiti malagipna a pabotosan. Sinaggaysana nga innaganan.

“Ala bareng saankayo a kas kadagiti banti, wenno dakayo kad’ ngata dagiti nabiag a banti?” kinunana iti nakemna. Dina ammo ta kellaat lattan a simrek iti panunotna ti panangiyaspingna iti pinagayan ken ti takem a pagngayngayangayanda.

Sa nagin-inayad a nangunor ti dalan nga agawid. Agwingwingiwing ken dina napupuotan a binulosan dagiti bibigna ti isem nga awan kaipapananna. ***

DAGITI NABIAG A BANTI

Federico T. Ilac, Jr.

Natalingenngen ti nakem ni Mang Cardo idi mangegna dagiti umuna a tarukitik ti tudo  kadagiti bulong ti mahogany a dumna iti laem ti balayda nga iddada nga agassawa idi sarsardam. Kasla adda naibulon a naisangsangayan a bang-ar nga insangpet dagiti taredted. Kangitingitan iti igaaw sa ketdi agarimukamok,  manmano ti kasta a panawen. Makuna dayta a grasia ti langit iti natikagan a daga.

Sapay palalo ti dagaangna kadagiti napalabas nga aldaw, dayta sumagmamano laeng a minutos a kaaddam iti kainaran no agtindek, arigna a talimudawenka.

Naakasna amin itay malem dagiti bilagna a mais ken idi la kalman a naggatudda. Awan ti nangegna iti radio maipanggep ti panagbaliw ti tiempo. Maipanggep ti umay nga eleksion ti dandani agmalmalem nga inwarwarnak dagiti amin nga estasion. Umatiperret a pinniltak dagiti agbabalubal ken di maungpot a kari ti panagdur-as met ti tinaltalawataw tay maysa a kandidato a naikkan ti gundaway nga agsarita.

“Pangpatayna la kadagiti darundon a sabong ti mangga,” insungbatna ken ni Manang Lucia,  idi kinidag ti asawana apaman a nadlawna.

Tallo a tawen itan nga insardengna iti agpugon. Ipalpalutona laengen dagiti bulong ti tabakona ken ni Mang Perto a karrubada. Awanen ti pagsungrodna. Naibusen dagiti dadakkel a puon ti salamagi ken ipil-ipil iti kakaisuna a kabakiranda a tinawidna. Uray daydi lalaki nga alukon a rakep ti dua ti kadakkel ti puonna, naisungrodna.

Ngem idi agbayag imbes nga ipaangna, pimmigsa ti arbis agingga a nagbalin a tudo. Sana pinasarunuan iti nagkakamakam a kimat ken marapigsa ken atiddog a gurruod. Madamdama pay, saan laengen a tudo a mangdalepdep iti tapok wenno mangted salibukag iti aglawlaw,  no di ketdin kasla pigsana no kapades ti talon.

In-inut a nasebseban ti umap-appayaw a ridep kaniada nga agassawa. Timmakder. Inlukatna ti tawa. Dimket a dagus ti alunapet ti pul-oy iti namaga a kudil ti rupana ngem  saanna nga inkankano. Kasla dina nakita ti pigsa ti aruyot ti sagumaymay iti batogna.

Sinarut ti panagkitana ti sipnget. Iti labes dagiti kimmalatkat nga eskarlatina iti marmarpuog nga alad, nailadawan iti panunotna ti pannakadigos dagiti muyong ken dagiti nagango a bulbulong iti sirokda. Ngem saan a nagtalinaed dita ti nakemna. Nagtartarus iti loob, iti labes dagiti kinawayanan, iti tinabakuan.

Idi awan ti pagilasinan nga agsardeng ti bayakabak, napawingiwing. Mangrugin a masikuran ta no agtultuloy ti panagibuyatna, perdienna la ketdi dagiti tabako ken dagiti di pay naapit a lasona.

Malaksid ti rikut, dina ammo ta iti panagtultuloy ti deppaas ti agtinnag a tudo,  bigla lattan a kasla inukiran ti ayus ti utekna ket limtuad ti nabayagen a nagaburan a lagip a lallalo ketdi a nangpadagsen ti barukongna ket  pinilitna a di ikankano.

Nagsubli a nagidda. Nabayag bassit sakbay a nairidep. Ngem narabaw ti turogna ta saan a naiwaksi ti nakemna ti pannakaburibor. Saan laeng a dagiti masayang a tabako, ta kanikatlo pay la a nagatudan dagiti dadduma ken dagiti di pay nagabut a lasona. Umap-appayaw iti panunotna daydi maysa a rabii iti arinunos ti kalgaw nga inggaedna ti nagibuyat.

Tunggal makapuot, allingagenna a dagus ti ruar. Ngem sungani ti mangegna iti namnamaenna a nagsardengen ti tudo, ta  kaskasdi latta nga awan nagbaliwan ti pigsa ti panagibuyatna. Idi pumarbangon, insardengnan ti mangnamnama a maispal dagiti tabako. Ti laengen idawdawatna ket sapay koma ta saan nga agdanum tapno dina riwaken dagiti tambak wenno sawangen ti pamuttotan ket mangaramid ti ar-ar kadagiti talon manipud sagpat.

No ngamin gulpienna, suroten ti danum dagiti renggat ket laklakaenna a buruboren ti rimmuka a daga. Dina pakawanen uray pay dagiti makuna a nabebengbeng a talaytay.

Ubing pay idi. Saanna pay la a mawayas ti mapan idiay Sapriana,  ti kabangibang a purok a pagnaedan dagiti appona iti ina. Saan unay adayo ngem maalliaw a lumasat iti bit-ang a napataraigidan iti nabebengbeng a pinuon ti kawayan ken nasamek a bakir.

Dos ti Mayo. Bisperas ti piesta ti ilida a Sinait. Uso pay la idi a makidagus dagiti taga away kadagiti kabagian wenno kasingedda a taga ili no dumteng ti piesta. No ar-arigen saan a natuloy ti ramrambak iti daydi a rabii. Rugrugi pay la ti programa ken di pay nakapagrikus nga agmartsa ti natudingan a reyna ken ti konsortena iti auditorium idi rugianna nga impis-ak ti tudo.

Nagkaribuso dagiti tao. Manipud iti pakaangayan koma ti koronasion inggana iti plasa a pagkakarnabalan ken kadagiti abong-abong dagiti sugalan iti cara y cruz ken kulog-kulog iti igid ti camino real, maysa-maysa agbirok iti ampiranna. Ngem kasla ketdi inlallalona pay ti nangpapas. Kunam la no agpungpuntot nga awan kapungpungtotna. Madlaw nga iti labes ti pigsa ti bayakabak, no adda pay ngata nakarkaro isu ti ibuyatna.

Nagangayanna a dimmakkel ti ayus ti karayan. Naglippias dagiti talon.  Inarenebnebna amin a pangnamnamaan dagiti tao a nakatukit. Siniwangna dagiti tambak ken puttot. Nangaramid ti dua katao ti kaunegna nga ukir manipud ti gasadanan ti turod nga  agpababa iti pannakalubongna iti amianan ti purokda. Adu a tawen ti napalabas sakbay a natalon ken nasimpa manen dagiti nadadael a daga.

Kabigatanna kellaat lattan nga nagsardeng ti tudo a kasla awan ti napasamak. Limtuad ti init a di napukaw ti kersang ti pudotna. Nagsubli ti makapatuok a pigket ti angin.

Ngem kaniada nga agkakabagian, saan laeng a daydi nawaigan a lubong a tinawen a pagap-apitanda iti nadumaduma ti nangriwang ti nakemda. Imbes a gundawayanda a palpasen ti maudi nga aldaw ti piesta, nagawidda a silaladingit.

Sakbay a lumgak ti init, iti igid dagiti tinabakuan nga asideg iti kalsada iti amianan ti poblasion, dua a bangkay ti naiwalang!

Naparpartak pay ngem ti panagsaknap ti danum no panawen ti layus, no ar-arigen ti panagsaknap  ti damag kadagiti tao  daydi a pasamak. Nasiputanna la unay ti panangtimpag ni nanangna iti kullapit a barukongna idi nangegda dayta.

“Apo, ania ngatat’ napasamakda?” kasta ti nangegna a kinunana.

Daydi panangtimpag ni nanangna ti barukongna nagtinnag nga ariwagwag ken kasla awan ungpotna nga ugaog idi sumangpet ni tatangna nga uman-anangsab ken agwingwingiwing.

“Da Warling ken Dardo dagiti pinatayda…”. Kasla adda mangbekbekkel kaniana iti panangibagana.

Inaudian a kabsat ni nanangna ni Warling, kasinsinda met iti ina ni Dardo. Agkatebda. Apaglabesda iti kinabarito, kurang pay la a duapulo ti tawenda.

Sinaedda ida. Nalatak nga aramid ti sumagmamano a tao ta adu ti sugatda. Pinarigatda ida sakbayda a nauloyan ta adu ti nanganan ti tadem ken tirad ti immuko kadagiti takiag ken luppoda, malaksid kadagiti nauuneg a bagsol iti bagida.

Nangeg pay  ni Mang Cardo a sarsaritaen dagiti nataengan nga agsaksakuntip idi nakamassayag dagiti natay, ti rigat kano ni Warling, napagpag-ut dagiti puon ti tabako a mabalin a nagkaptanna idi mapaidda kabayatan nga adda mangtengtengngel kaniana sa ket sabali met  ti mangduyduyok.

“Ana kad’ ngata addik ti namasbasolanda kadakayo? Didakay’ la ket napakawanen? Nagsakiten aya Apo…” naitanem dagita a linia iti utek ni Mang Cardo a sangkadagullit ni nanangna iti panagsangsangitna.

Ket no met iti ummong dagiti nataengan a kapurokanda a sidadaras nga immay immandingay kaniada idi, masdaawda.

“No sinno pay ti natalna ken saan a maun-uni, isu pay ti napilida,” kunkunada.

Ti naruar nga isem  kadagiti bibig ni ulitegna a Warling ti maysa kadagiti saan a malipatan ni Mang Cardo.  Naminsan nga isu ti pinagaw-awirda kaniana, sinalsallabayna isuna bayat ti papanna pinangilinong ken panangpainum ti inwakdarna a baka.

Ni met ulitegna a Dardo, nalamuyot ti bosesna a kumanta a danggayan ti panaggitarana. Ibagbaga dagiti tao, “Daram a talaga ti Ibea.”

Tumutokar ken kumakanta ngamin dagiti Ibea iti purokda a Sapriana.

Ubing pay ni Mang Cardo idi. No adda madamagna a pimmusay iti lugarda, panagbuteng iti kunkunada nga al-alia ti umuna a sumrek iti panunotna.

Ngem iti daydi a kanito, idi naimatanganna ti awan sarday a panagsangit ni nanangna kasla adda naluktan iti nakem ken pusona ket nayam-ammo kaniana ti ladingit. Ngem saan a nagpatingga iti liday daydi a rikna. Adda umip-ipus a saludsod.

“No koma innalanakayo addik ti Apo, nalaglag-an ket koma ngata ta isu ti nangipabulod ti angestayo a padapada, ta di ket a ginupguped ti pada a pinarsua…” dayta pay ti insasainnek ni nanangna.

“Sinno kan ti nangpatay kaniada?” inkissiim dagiti dadduma.

“Awan ti makaammo…” makuna nga arasaas dagiti sungbat. Ngem iti matada, basol man ti agipapan, ti agbasol narigat a salikawkawan.

Adda atapen ti tunggal maysa. Ammo ti amin dagiti agdindinamag a maton iti ilida. Adun dagiti nalawag a pammaneknek iti kinabarrairongda. Uray tengnga ti aldaw no nasairmo ida ken uray pay awan basolmo, no nagpallangig ti panagkitada kenka, nalpaska.

Kaadduan kadagiti nagsagrapen iti ulpit ti imada ket taga away. Dagiti makuna a taga surong. Masansan, ti panagkita dagiti dadduma a taga poblasion ket nababbabada a tao; nga kasla inaklon metten dagiti dadduma a taga surong dayta a pammati a palso. Ken ammo ti amin a dagitoy ket an-anaken dagiti adda iti puesto. Ta no saanda a kabagian, agsisinged ti pamiliada ta  agpapadada nga adda iti ngato.

Saan pay la a maawatan ni Mang Cardo ti makuna a hustisia idi. Ammona nga adda polisia ken nagtagipaltogda nga agtiltiliw kadagiti adda basolna. Ket ninamnamana nga isudanto ti  mangtiliw kadagiti nangpapatay kadagiti kabagianna. Ngem saan unay nagbayag daydi a banag iti panunotna ta inyaw-awan dagiti agsisinnungbat a dung-aw, saning-i ken sakuntip.

Ti ad-adda ketdi a pakasikuranna idi agbayag ket ni nanangna, ta adda dagiti rabii, uray kangitingitanna, ken uray pay ngata no kasano ti panangilimedna, mariinganna nga agsansaning-i ken aglulua.

Addan iti haiskul idi assideg a maipalagip daydi naliday kaniada a piesta ti ilida,  ta malabsanna ti disso iti amianan ti poblasion tunggal bigat ken malem no mapan agbasa.

Mangrugi met idin nga adda pamalpalatpatanna iti masasao a linteg. Saan metten nga aglua ni nanangna tunggal maipalagip daydi napasamak iti kabsat ken kasinsinna.

“Sinno kad’ ti tiniliwda a pimmatay kadaydi angkel Warling nana?” dinamagna naminsan. “Nabaludda kadi?”

“Awan ti naglatak…adda met pinidutda idi ngem winayawayaanda met laeng, inggana nga awan ti maitudoda,” agtalna ken maikuleng ni nanangna iti panagsungbatna.

Ngem saan ketdin nga isu ti pakaalaan ti panangisardengna iti agdama nga ub-ubraenna sana irugi ti agsangit a bulon ti panangtapayana iti barukongna.

No maisar-ong idiay Sapriana, nagsublin daydi dati nga isem ken ganaygay da apongna nga Ando ken Toria.

“Sinno kad’ ti tiniliwda a pimmatay kadaydi angkel Warling apong?” awan nagbaliwan ti saludsodna ken ni apona nga Ando.

“Awan  naglatak…ta awan kano met nakakita,” kasta ti sungbat ti lakay.

Apagkanito laeng ti panangisardeng ti lakay ti madama nga ar-aramidenna, madlaw ni Mang Cardo ti apagapaman a pannakasinga ti naisem a mata daytoy sananto ituloy manen ti mangsirig ti sangsangalenna a muebles.

Nalaing a karpintero ni apongna nga Ando. Bassit a lakay ngem pulido ti trabahona. Ken makuna nga awan ti pagkunaan iti anus ken pasensiana. Saan unay agtagtagari ngem kanayon a makitkita ti ladawan ti isem iti rupana.

No awan ti balay a trabahuenda, pamrayanna ti agpunpunipon iti tugaw, aparador, estante wenno lamisaan.

No  maisurot idi ni Mang Cardo iti talon no kasdiay nga in-inutanda a suyoden ken pataden dagiti riwang,  kunkuna ni apongna: “Diyo kad’ madlaw ket tumultulong  met la ti panawen a mangsimpa iti dinadaelna?”

Idi mapasangpetna ti natangtangken a nakemna, no an-anagenna, mabalin nga awan ti pakainaigan dagidi imbalikas ni apongna kadagiti napalabas a pasamak iti biagda ngem iti panunotna, agpayso, ti panawen ket tumulong a mangpunas  kadagiti tugot ti nagubsang pasamak.

Ta uray isuna mismo, inaklonnan ti sungbat ni nanangna ken dagiti appona, no kasdiay a maipalagip daydi nasakit a pasamak iti daydi a piesta kaniada: “Awan nasayaat a tungpal ti asugmo  no ti pagas-asugam ket im-imasenna a petpetpetan ti yas-asugmo.”

“Ken no awan ti gastuen, ad-adda pay rigatna,” innayon ni apongna a baket.

Nabang-aran ni Mang Cardo idi makapuot ta naulimeken iti ruar. Natinggaw dagiti agsisinnungbat a taraok dagiti kattappuak a kawitan manipud iti nagaponanda a sanga ti chico iti amianan ti balayda, kunam la no saanda a nadaripespes iti tudo idi rabii.

Nagdardaras a bimmangon. Nagtarus iti akin-laud a tawa ti balayda. Nalang-abna ti sadiwa ti nadigos nga aglawlaw. Adda pay la pilaw iti likkaong ti dalan nga umamang iti paraanganda.

Iti karkulasionna, uray  saan a nagdanum dagiti sinilong ken dinto manglaylay dagiti tabako, napukawen ti nasayaat a klase dagiti bulongda iti pannakatudona. Bumerde ken bumengbeng dagitoy, inton maluto iti urno, saanen a natinggaw a duyaw ti marisna.

“Maykan lakay ta dengngepem ta rusokmo, sakbay a rummuarka,” kinuna ni Manang Lucia manipud iti kusina.

Pinaglanglanganda ti kalluto nga inapuy, denengdeng nga utong ken kape a kinirog a rosel. Nabang-aran ti maraapges a rusokna. Dina ammo no gapu iti pugsa-pugsat a turogna wenno ti naglaok a dukot ken panagpanpanunotna idi rabii.

Sinukainan ni Mang Cardo ti alep-ep dagiti agtantangken a lasona. Nangkammet sana met la dinardaras nga inwagsak ti narakemna a nabasa a daga. Iti kabayagnan nga agmulmula, siertona a saanen a nasayaat ti panagtangken dagitoy. Bulondanton nga aglungsot dagiti dadduma.

Nagrukob sana impunas ti napitakan a dakulapna iti karuotan. Lineslesna ti atiddog a manggas ti badona. Nagparang dagiti uratan a takiagna. Saan unay nababaneg ken nakadididillaw a naigugor iti darang ti init ngem nakalatlatak ti kidser ken kinatangkirangda.

Linugayna ti kallugongna sana inamloy dagiti nagapsay a buok iti  mugingna. Iti aginnem a pulo a tawenna, dandani ingudduan dagiti ubanna ngem saan ketdi a rimmasay. No ti panagkitana, nalitnaw ta saanna pay laeng a kasapulan iti anteohos no agbasa iti Bannawag.

Addan bimmabaan ti pigsana ngem naandur latta. Di  pay la igina ti bagina iti panangbaklayna iti kuribot a napno iti ruot manipud iti yanna ita inggana idiay asideg ti paraanganda a parnged ti nuangna. Pangadaywen bassit ta saan a mangeg ti pukkaw no addaka sadiay aglalo ket adda beddengna a turod ken kinawayanan.

Sinurotna ti tambak a naipabarisada iti ungto ti kalasonaan nga agturong iti asideg ti puon ti longboy a pannakadulonda iti amianan. Iti dayaen daytoy ti katabakuanna.

Nagtakder iti suli a maamitan iti linong ti sanga ti duog a kayo a beddeng ti dagada. Apagapaman ti panangipalawlawna ti panagkitana kadagiti mulana a tabako. Saanen a kas dagsen ti panangpanpanunotna idi rabii ti pannakadadael dagiti saan pay a naapit a mulana. Manipud itay nakariing, dakkel ti limmag-anan ti nakemna, naaklonnan ti dimteng a pukaw kaniada nga agassawa.

Bayat  ti panangwanwanawanna iti saknap ti talon, nagay-ayamanna ti nangipigadpigad kadagiti dapanna iti nabasa a karuotan. Napataliaw iti puon ti longboy.

No mangleppasda idi iti panagraep, ditoyda a mangaldaw kada apongna a lakay, pagsasanguanda ti agal-alibungubong nga inapuy ken kalluto a pinablad a balatong a nasagpawan iti bulong ti atap a paria ken karne ti kamanokan.

Tagnawaanda ti panagarado, panagpalpal ken panaglimpia sa ti pannakaraepna sadanto mangyatang iti niniogan a naikabil iti sabsabot a tinapaya iti sarukang. Maipasok ti sarukang iti maysa a suli ti sinilong idiay sagpat.

“Maykayon apo, awan ti mainagnaganan, tulongandakam a mangidawdawat iti nalabon nga apit,” kakaasi a mangtengtengel idi ti panagtakder dagiti buokna, no kasdiay nga idaton ni tatangna ti atang.

Insublina ti panagkitana iti maudi a sinilong iti baba. Kellaat a naikulding iti panunotna ti kinuna ni Junior ti kakaisuna nga anakna nga agub-ubra iti maysa a publikasion idiay Manila.

“Nasay-sayaat  sa ketdi no mulaanyo laengen iti dragon fruit tang,” kinunana idi bimmisitada, kaduana ti pamiliana, itay napan a semana santa. “Nalaglag-an ti trabahona ngem ti  tabako, awan pay ti madadael a kayo.”

“Addanto pay raepan?” insungbatna.

“Awanto metten ti ikankanawayo kadagiti billit tuleng…saanyonton a masapul ti adu a banti,” nagkatawa a kasla adda naun-uneg a kayatna a sawen iti imbagana.

Agpayso, no makapagtakenen dagiti dawa, no ar-arigen kasla manglangeb  ti tangatang ti puskol dagiti dumarup a pangen iti pinagayan. Kaabtoda met ti sumpeg no nabiit pay dagiti naipalawlaw a banti, ngem kalpasan iti sumagmamano nga aldaw, saandan nga ikankano. Madlawda met ngata nga awanan biag dagitoy.

Madamdama napasungadanna ni Mang Perto nga agturong iti yanna. Isu ti kadulonna iti amianan. Panay a tabako ti mulana. Saan a mailemmeng ti upay iti rupana.

“Kasla saan nga agbanag a kasdiay ti pigsana idi rugianna pari,” impasabat ni Mang Cardo.

“Wen ngarud pari,  numuna ta kabulongda,” nagngilangil a simmungbat ni Mang Perto.

Adda koma pay ngata kayatna nga ibaga ngem kellaat a nagallungogan ti napigsa a tokar manipud iti daya, iti turong ti barangay hall ti purokda.

“Nasapa man ketdi nga agpatokar ni kapitan,” masmasdaaw ni Mang Cardo a kimmita iti paggappuan iti napigsa a narambak a musika.

“Umay kano argali dagiti kandidato pari… madamdama sakbay pangaldaw,” insungbat ni Mang Perto. Kasla saan a natukay ti sakit ti nakemna a mangmatmatmat ti kalawaan ti talonna.

Asideg manen ti panagpipili. Idi laengen sakbay ti napalabas nga eleksion ti naudi a yuumay dagiti opisiales ken kandidato iti lugarda.

Tunggal kandidato idi, dandani maymaysa ti irakrakurakda. Panangtulongda iti kaaduan, para iti irarang-ay. Maysa-maysa agited iti ania ditan. Idi asidegen iti naituding nga aldaw ti panagbobotos, adda payen nalimed nga immay agibunong iti kuarta.

Ti maipagpanakkel ni Mang Cardo iti bagina, uray kasapulanna ti kuarta, saan a pulos nangaw-awat iti ania.

Nakapanawen ni Mang Perto. Nakaturong latta ti imatang ni Mang Cardo iti tinabakuan ngem ti ladawan ti talon no kasdiay a nakapagtangkenen dagiti dawa ti nagbukel iti panunotna.

Kasla makitkitana dagiti banti. Adda met maipaayda a pangpaksiat kadagiti billit tuleng iti sumagmamano nga aldaw ngem inton agbayag kaslada laengen arkos ti pinagayan.

Nagtultuloy ti tokar manipud iti pakaangayan ti pagdiskursuan dagiti kandidato madamdama. Panagdengngeg ni Mang Cardo kasla agrikusrikus ti aweng iti loob.

Nagtaray iti panunotna no sinno dagiti malagipna a pabotosan. Sinaggaysana nga innaganan.

“Ala bareng saankayo a kas kadagiti banti, wenno dakayo kad’ ngata dagiti nabiag a banti?” kinunana iti nakemna. Dina ammo ta kellaat lattan a simrek iti panunotna ti panangiyaspingna iti pinagayan ken ti takem a pagngayngayangayanda.

Sa nagin-inayad a nangunor ti dalan nga agawid. Agwingwingiwing ken dina napupuotan a binulosan dagiti bibigna ti isem nga awan kaipapananna. ***

DAGITI NABIAG A BANTI

Federico T. Ilac, Jr.

Natalingenngen ti nakem ni Mang Cardo idi mangegna dagiti umuna a tarukitik ti tudo  kadagiti bulong ti mahogany a dumna iti laem ti balayda nga iddada nga agassawa idi sarsardam. Kasla adda naibulon a naisangsangayan a bang-ar nga insangpet dagiti taredted. Kangitingitan iti igaaw sa ketdi agarimukamok,  manmano ti kasta a panawen. Makuna dayta a grasia ti langit iti natikagan a daga.

Sapay palalo ti dagaangna kadagiti napalabas nga aldaw, dayta sumagmamano laeng a minutos a kaaddam iti kainaran no agtindek, arigna a talimudawenka.

Naakasna amin itay malem dagiti bilagna a mais ken idi la kalman a naggatudda. Awan ti nangegna iti radio maipanggep ti panagbaliw ti tiempo. Maipanggep ti umay nga eleksion ti dandani agmalmalem nga inwarwarnak dagiti amin nga estasion. Umatiperret a pinniltak dagiti agbabalubal ken di maungpot a kari ti panagdur-as met ti tinaltalawataw tay maysa a kandidato a naikkan ti gundaway nga agsarita.

“Pangpatayna la kadagiti darundon a sabong ti mangga,” insungbatna ken ni Manang Lucia,  idi kinidag ti asawana apaman a nadlawna.

Tallo a tawen itan nga insardengna iti agpugon. Ipalpalutona laengen dagiti bulong ti tabakona ken ni Mang Perto a karrubada. Awanen ti pagsungrodna. Naibusen dagiti dadakkel a puon ti salamagi ken ipil-ipil iti kakaisuna a kabakiranda a tinawidna. Uray daydi lalaki nga alukon a rakep ti dua ti kadakkel ti puonna, naisungrodna.

Ngem idi agbayag imbes nga ipaangna, pimmigsa ti arbis agingga a nagbalin a tudo. Sana pinasarunuan iti nagkakamakam a kimat ken marapigsa ken atiddog a gurruod. Madamdama pay, saan laengen a tudo a mangdalepdep iti tapok wenno mangted salibukag iti aglawlaw,  no di ketdin kasla pigsana no kapades ti talon.

In-inut a nasebseban ti umap-appayaw a ridep kaniada nga agassawa. Timmakder. Inlukatna ti tawa. Dimket a dagus ti alunapet ti pul-oy iti namaga a kudil ti rupana ngem  saanna nga inkankano. Kasla dina nakita ti pigsa ti aruyot ti sagumaymay iti batogna.

Sinarut ti panagkitana ti sipnget. Iti labes dagiti kimmalatkat nga eskarlatina iti marmarpuog nga alad, nailadawan iti panunotna ti pannakadigos dagiti muyong ken dagiti nagango a bulbulong iti sirokda. Ngem saan a nagtalinaed dita ti nakemna. Nagtartarus iti loob, iti labes dagiti kinawayanan, iti tinabakuan.

Idi awan ti pagilasinan nga agsardeng ti bayakabak, napawingiwing. Mangrugin a masikuran ta no agtultuloy ti panagibuyatna, perdienna la ketdi dagiti tabako ken dagiti di pay naapit a lasona.

Malaksid ti rikut, dina ammo ta iti panagtultuloy ti deppaas ti agtinnag a tudo,  bigla lattan a kasla inukiran ti ayus ti utekna ket limtuad ti nabayagen a nagaburan a lagip a lallalo ketdi a nangpadagsen ti barukongna ket  pinilitna a di ikankano.

Nagsubli a nagidda. Nabayag bassit sakbay a nairidep. Ngem narabaw ti turogna ta saan a naiwaksi ti nakemna ti pannakaburibor. Saan laeng a dagiti masayang a tabako, ta kanikatlo pay la a nagatudan dagiti dadduma ken dagiti di pay nagabut a lasona. Umap-appayaw iti panunotna daydi maysa a rabii iti arinunos ti kalgaw nga inggaedna ti nagibuyat.

Tunggal makapuot, allingagenna a dagus ti ruar. Ngem sungani ti mangegna iti namnamaenna a nagsardengen ti tudo, ta  kaskasdi latta nga awan nagbaliwan ti pigsa ti panagibuyatna. Idi pumarbangon, insardengnan ti mangnamnama a maispal dagiti tabako. Ti laengen idawdawatna ket sapay koma ta saan nga agdanum tapno dina riwaken dagiti tambak wenno sawangen ti pamuttotan ket mangaramid ti ar-ar kadagiti talon manipud sagpat.

No ngamin gulpienna, suroten ti danum dagiti renggat ket laklakaenna a buruboren ti rimmuka a daga. Dina pakawanen uray pay dagiti makuna a nabebengbeng a talaytay.

Ubing pay idi. Saanna pay la a mawayas ti mapan idiay Sapriana,  ti kabangibang a purok a pagnaedan dagiti appona iti ina. Saan unay adayo ngem maalliaw a lumasat iti bit-ang a napataraigidan iti nabebengbeng a pinuon ti kawayan ken nasamek a bakir.

Dos ti Mayo. Bisperas ti piesta ti ilida a Sinait. Uso pay la idi a makidagus dagiti taga away kadagiti kabagian wenno kasingedda a taga ili no dumteng ti piesta. No ar-arigen saan a natuloy ti ramrambak iti daydi a rabii. Rugrugi pay la ti programa ken di pay nakapagrikus nga agmartsa ti natudingan a reyna ken ti konsortena iti auditorium idi rugianna nga impis-ak ti tudo.

Nagkaribuso dagiti tao. Manipud iti pakaangayan koma ti koronasion inggana iti plasa a pagkakarnabalan ken kadagiti abong-abong dagiti sugalan iti cara y cruz ken kulog-kulog iti igid ti camino real, maysa-maysa agbirok iti ampiranna. Ngem kasla ketdi inlallalona pay ti nangpapas. Kunam la no agpungpuntot nga awan kapungpungtotna. Madlaw nga iti labes ti pigsa ti bayakabak, no adda pay ngata nakarkaro isu ti ibuyatna.

Nagangayanna a dimmakkel ti ayus ti karayan. Naglippias dagiti talon.  Inarenebnebna amin a pangnamnamaan dagiti tao a nakatukit. Siniwangna dagiti tambak ken puttot. Nangaramid ti dua katao ti kaunegna nga ukir manipud ti gasadanan ti turod nga  agpababa iti pannakalubongna iti amianan ti purokda. Adu a tawen ti napalabas sakbay a natalon ken nasimpa manen dagiti nadadael a daga.

Kabigatanna kellaat lattan nga nagsardeng ti tudo a kasla awan ti napasamak. Limtuad ti init a di napukaw ti kersang ti pudotna. Nagsubli ti makapatuok a pigket ti angin.

Ngem kaniada nga agkakabagian, saan laeng a daydi nawaigan a lubong a tinawen a pagap-apitanda iti nadumaduma ti nangriwang ti nakemda. Imbes a gundawayanda a palpasen ti maudi nga aldaw ti piesta, nagawidda a silaladingit.

Sakbay a lumgak ti init, iti igid dagiti tinabakuan nga asideg iti kalsada iti amianan ti poblasion, dua a bangkay ti naiwalang!

Naparpartak pay ngem ti panagsaknap ti danum no panawen ti layus, no ar-arigen ti panagsaknap  ti damag kadagiti tao  daydi a pasamak. Nasiputanna la unay ti panangtimpag ni nanangna iti kullapit a barukongna idi nangegda dayta.

“Apo, ania ngatat’ napasamakda?” kasta ti nangegna a kinunana.

Daydi panangtimpag ni nanangna ti barukongna nagtinnag nga ariwagwag ken kasla awan ungpotna nga ugaog idi sumangpet ni tatangna nga uman-anangsab ken agwingwingiwing.

“Da Warling ken Dardo dagiti pinatayda…”. Kasla adda mangbekbekkel kaniana iti panangibagana.

Inaudian a kabsat ni nanangna ni Warling, kasinsinda met iti ina ni Dardo. Agkatebda. Apaglabesda iti kinabarito, kurang pay la a duapulo ti tawenda.

Sinaedda ida. Nalatak nga aramid ti sumagmamano a tao ta adu ti sugatda. Pinarigatda ida sakbayda a nauloyan ta adu ti nanganan ti tadem ken tirad ti immuko kadagiti takiag ken luppoda, malaksid kadagiti nauuneg a bagsol iti bagida.

Nangeg pay  ni Mang Cardo a sarsaritaen dagiti nataengan nga agsaksakuntip idi nakamassayag dagiti natay, ti rigat kano ni Warling, napagpag-ut dagiti puon ti tabako a mabalin a nagkaptanna idi mapaidda kabayatan nga adda mangtengtengngel kaniana sa ket sabali met  ti mangduyduyok.

“Ana kad’ ngata addik ti namasbasolanda kadakayo? Didakay’ la ket napakawanen? Nagsakiten aya Apo…” naitanem dagita a linia iti utek ni Mang Cardo a sangkadagullit ni nanangna iti panagsangsangitna.

Ket no met iti ummong dagiti nataengan a kapurokanda a sidadaras nga immay immandingay kaniada idi, masdaawda.

“No sinno pay ti natalna ken saan a maun-uni, isu pay ti napilida,” kunkunada.

Ti naruar nga isem  kadagiti bibig ni ulitegna a Warling ti maysa kadagiti saan a malipatan ni Mang Cardo.  Naminsan nga isu ti pinagaw-awirda kaniana, sinalsallabayna isuna bayat ti papanna pinangilinong ken panangpainum ti inwakdarna a baka.

Ni met ulitegna a Dardo, nalamuyot ti bosesna a kumanta a danggayan ti panaggitarana. Ibagbaga dagiti tao, “Daram a talaga ti Ibea.”

Tumutokar ken kumakanta ngamin dagiti Ibea iti purokda a Sapriana.

Ubing pay ni Mang Cardo idi. No adda madamagna a pimmusay iti lugarda, panagbuteng iti kunkunada nga al-alia ti umuna a sumrek iti panunotna.

Ngem iti daydi a kanito, idi naimatanganna ti awan sarday a panagsangit ni nanangna kasla adda naluktan iti nakem ken pusona ket nayam-ammo kaniana ti ladingit. Ngem saan a nagpatingga iti liday daydi a rikna. Adda umip-ipus a saludsod.

“No koma innalanakayo addik ti Apo, nalaglag-an ket koma ngata ta isu ti nangipabulod ti angestayo a padapada, ta di ket a ginupguped ti pada a pinarsua…” dayta pay ti insasainnek ni nanangna.

“Sinno kan ti nangpatay kaniada?” inkissiim dagiti dadduma.

“Awan ti makaammo…” makuna nga arasaas dagiti sungbat. Ngem iti matada, basol man ti agipapan, ti agbasol narigat a salikawkawan.

Adda atapen ti tunggal maysa. Ammo ti amin dagiti agdindinamag a maton iti ilida. Adun dagiti nalawag a pammaneknek iti kinabarrairongda. Uray tengnga ti aldaw no nasairmo ida ken uray pay awan basolmo, no nagpallangig ti panagkitada kenka, nalpaska.

Kaadduan kadagiti nagsagrapen iti ulpit ti imada ket taga away. Dagiti makuna a taga surong. Masansan, ti panagkita dagiti dadduma a taga poblasion ket nababbabada a tao; nga kasla inaklon metten dagiti dadduma a taga surong dayta a pammati a palso. Ken ammo ti amin a dagitoy ket an-anaken dagiti adda iti puesto. Ta no saanda a kabagian, agsisinged ti pamiliada ta  agpapadada nga adda iti ngato.

Saan pay la a maawatan ni Mang Cardo ti makuna a hustisia idi. Ammona nga adda polisia ken nagtagipaltogda nga agtiltiliw kadagiti adda basolna. Ket ninamnamana nga isudanto ti  mangtiliw kadagiti nangpapatay kadagiti kabagianna. Ngem saan unay nagbayag daydi a banag iti panunotna ta inyaw-awan dagiti agsisinnungbat a dung-aw, saning-i ken sakuntip.

Ti ad-adda ketdi a pakasikuranna idi agbayag ket ni nanangna, ta adda dagiti rabii, uray kangitingitanna, ken uray pay ngata no kasano ti panangilimedna, mariinganna nga agsansaning-i ken aglulua.

Addan iti haiskul idi assideg a maipalagip daydi naliday kaniada a piesta ti ilida,  ta malabsanna ti disso iti amianan ti poblasion tunggal bigat ken malem no mapan agbasa.

Mangrugi met idin nga adda pamalpalatpatanna iti masasao a linteg. Saan metten nga aglua ni nanangna tunggal maipalagip daydi napasamak iti kabsat ken kasinsinna.

“Sinno kad’ ti tiniliwda a pimmatay kadaydi angkel Warling nana?” dinamagna naminsan. “Nabaludda kadi?”

“Awan ti naglatak…adda met pinidutda idi ngem winayawayaanda met laeng, inggana nga awan ti maitudoda,” agtalna ken maikuleng ni nanangna iti panagsungbatna.

Ngem saan ketdin nga isu ti pakaalaan ti panangisardengna iti agdama nga ub-ubraenna sana irugi ti agsangit a bulon ti panangtapayana iti barukongna.

No maisar-ong idiay Sapriana, nagsublin daydi dati nga isem ken ganaygay da apongna nga Ando ken Toria.

“Sinno kad’ ti tiniliwda a pimmatay kadaydi angkel Warling apong?” awan nagbaliwan ti saludsodna ken ni apona nga Ando.

“Awan  naglatak…ta awan kano met nakakita,” kasta ti sungbat ti lakay.

Apagkanito laeng ti panangisardeng ti lakay ti madama nga ar-aramidenna, madlaw ni Mang Cardo ti apagapaman a pannakasinga ti naisem a mata daytoy sananto ituloy manen ti mangsirig ti sangsangalenna a muebles.

Nalaing a karpintero ni apongna nga Ando. Bassit a lakay ngem pulido ti trabahona. Ken makuna nga awan ti pagkunaan iti anus ken pasensiana. Saan unay agtagtagari ngem kanayon a makitkita ti ladawan ti isem iti rupana.

No awan ti balay a trabahuenda, pamrayanna ti agpunpunipon iti tugaw, aparador, estante wenno lamisaan.

No  maisurot idi ni Mang Cardo iti talon no kasdiay nga in-inutanda a suyoden ken pataden dagiti riwang,  kunkuna ni apongna: “Diyo kad’ madlaw ket tumultulong  met la ti panawen a mangsimpa iti dinadaelna?”

Idi mapasangpetna ti natangtangken a nakemna, no an-anagenna, mabalin nga awan ti pakainaigan dagidi imbalikas ni apongna kadagiti napalabas a pasamak iti biagda ngem iti panunotna, agpayso, ti panawen ket tumulong a mangpunas  kadagiti tugot ti nagubsang pasamak.

Ta uray isuna mismo, inaklonnan ti sungbat ni nanangna ken dagiti appona, no kasdiay a maipalagip daydi nasakit a pasamak iti daydi a piesta kaniada: “Awan nasayaat a tungpal ti asugmo  no ti pagas-asugam ket im-imasenna a petpetpetan ti yas-asugmo.”

“Ken no awan ti gastuen, ad-adda pay rigatna,” innayon ni apongna a baket.

Nabang-aran ni Mang Cardo idi makapuot ta naulimeken iti ruar. Natinggaw dagiti agsisinnungbat a taraok dagiti kattappuak a kawitan manipud iti nagaponanda a sanga ti chico iti amianan ti balayda, kunam la no saanda a nadaripespes iti tudo idi rabii.

Nagdardaras a bimmangon. Nagtarus iti akin-laud a tawa ti balayda. Nalang-abna ti sadiwa ti nadigos nga aglawlaw. Adda pay la pilaw iti likkaong ti dalan nga umamang iti paraanganda.

Iti karkulasionna, uray  saan a nagdanum dagiti sinilong ken dinto manglaylay dagiti tabako, napukawen ti nasayaat a klase dagiti bulongda iti pannakatudona. Bumerde ken bumengbeng dagitoy, inton maluto iti urno, saanen a natinggaw a duyaw ti marisna.

“Maykan lakay ta dengngepem ta rusokmo, sakbay a rummuarka,” kinuna ni Manang Lucia manipud iti kusina.

Pinaglanglanganda ti kalluto nga inapuy, denengdeng nga utong ken kape a kinirog a rosel. Nabang-aran ti maraapges a rusokna. Dina ammo no gapu iti pugsa-pugsat a turogna wenno ti naglaok a dukot ken panagpanpanunotna idi rabii.

Sinukainan ni Mang Cardo ti alep-ep dagiti agtantangken a lasona. Nangkammet sana met la dinardaras nga inwagsak ti narakemna a nabasa a daga. Iti kabayagnan nga agmulmula, siertona a saanen a nasayaat ti panagtangken dagitoy. Bulondanton nga aglungsot dagiti dadduma.

Nagrukob sana impunas ti napitakan a dakulapna iti karuotan. Lineslesna ti atiddog a manggas ti badona. Nagparang dagiti uratan a takiagna. Saan unay nababaneg ken nakadididillaw a naigugor iti darang ti init ngem nakalatlatak ti kidser ken kinatangkirangda.

Linugayna ti kallugongna sana inamloy dagiti nagapsay a buok iti  mugingna. Iti aginnem a pulo a tawenna, dandani ingudduan dagiti ubanna ngem saan ketdi a rimmasay. No ti panagkitana, nalitnaw ta saanna pay laeng a kasapulan iti anteohos no agbasa iti Bannawag.

Addan bimmabaan ti pigsana ngem naandur latta. Di  pay la igina ti bagina iti panangbaklayna iti kuribot a napno iti ruot manipud iti yanna ita inggana idiay asideg ti paraanganda a parnged ti nuangna. Pangadaywen bassit ta saan a mangeg ti pukkaw no addaka sadiay aglalo ket adda beddengna a turod ken kinawayanan.

Sinurotna ti tambak a naipabarisada iti ungto ti kalasonaan nga agturong iti asideg ti puon ti longboy a pannakadulonda iti amianan. Iti dayaen daytoy ti katabakuanna.

Nagtakder iti suli a maamitan iti linong ti sanga ti duog a kayo a beddeng ti dagada. Apagapaman ti panangipalawlawna ti panagkitana kadagiti mulana a tabako. Saanen a kas dagsen ti panangpanpanunotna idi rabii ti pannakadadael dagiti saan pay a naapit a mulana. Manipud itay nakariing, dakkel ti limmag-anan ti nakemna, naaklonnan ti dimteng a pukaw kaniada nga agassawa.

Bayat  ti panangwanwanawanna iti saknap ti talon, nagay-ayamanna ti nangipigadpigad kadagiti dapanna iti nabasa a karuotan. Napataliaw iti puon ti longboy.

No mangleppasda idi iti panagraep, ditoyda a mangaldaw kada apongna a lakay, pagsasanguanda ti agal-alibungubong nga inapuy ken kalluto a pinablad a balatong a nasagpawan iti bulong ti atap a paria ken karne ti kamanokan.

Tagnawaanda ti panagarado, panagpalpal ken panaglimpia sa ti pannakaraepna sadanto mangyatang iti niniogan a naikabil iti sabsabot a tinapaya iti sarukang. Maipasok ti sarukang iti maysa a suli ti sinilong idiay sagpat.

“Maykayon apo, awan ti mainagnaganan, tulongandakam a mangidawdawat iti nalabon nga apit,” kakaasi a mangtengtengel idi ti panagtakder dagiti buokna, no kasdiay nga idaton ni tatangna ti atang.

Insublina ti panagkitana iti maudi a sinilong iti baba. Kellaat a naikulding iti panunotna ti kinuna ni Junior ti kakaisuna nga anakna nga agub-ubra iti maysa a publikasion idiay Manila.

“Nasay-sayaat  sa ketdi no mulaanyo laengen iti dragon fruit tang,” kinunana idi bimmisitada, kaduana ti pamiliana, itay napan a semana santa. “Nalaglag-an ti trabahona ngem ti  tabako, awan pay ti madadael a kayo.”

“Addanto pay raepan?” insungbatna.

“Awanto metten ti ikankanawayo kadagiti billit tuleng…saanyonton a masapul ti adu a banti,” nagkatawa a kasla adda naun-uneg a kayatna a sawen iti imbagana.

Agpayso, no makapagtakenen dagiti dawa, no ar-arigen kasla manglangeb  ti tangatang ti puskol dagiti dumarup a pangen iti pinagayan. Kaabtoda met ti sumpeg no nabiit pay dagiti naipalawlaw a banti, ngem kalpasan iti sumagmamano nga aldaw, saandan nga ikankano. Madlawda met ngata nga awanan biag dagitoy.

Madamdama napasungadanna ni Mang Perto nga agturong iti yanna. Isu ti kadulonna iti amianan. Panay a tabako ti mulana. Saan a mailemmeng ti upay iti rupana.

“Kasla saan nga agbanag a kasdiay ti pigsana idi rugianna pari,” impasabat ni Mang Cardo.

“Wen ngarud pari,  numuna ta kabulongda,” nagngilangil a simmungbat ni Mang Perto.

Adda koma pay ngata kayatna nga ibaga ngem kellaat a nagallungogan ti napigsa a tokar manipud iti daya, iti turong ti barangay hall ti purokda.

“Nasapa man ketdi nga agpatokar ni kapitan,” masmasdaaw ni Mang Cardo a kimmita iti paggappuan iti napigsa a narambak a musika.

“Umay kano argali dagiti kandidato pari… madamdama sakbay pangaldaw,” insungbat ni Mang Perto. Kasla saan a natukay ti sakit ti nakemna a mangmatmatmat ti kalawaan ti talonna.

Asideg manen ti panagpipili. Idi laengen sakbay ti napalabas nga eleksion ti naudi a yuumay dagiti opisiales ken kandidato iti lugarda.

Tunggal kandidato idi, dandani maymaysa ti irakrakurakda. Panangtulongda iti kaaduan, para iti irarang-ay. Maysa-maysa agited iti ania ditan. Idi asidegen iti naituding nga aldaw ti panagbobotos, adda payen nalimed nga immay agibunong iti kuarta.

Ti maipagpanakkel ni Mang Cardo iti bagina, uray kasapulanna ti kuarta, saan a pulos nangaw-awat iti ania.

Nakapanawen ni Mang Perto. Nakaturong latta ti imatang ni Mang Cardo iti tinabakuan ngem ti ladawan ti talon no kasdiay a nakapagtangkenen dagiti dawa ti nagbukel iti panunotna.

Kasla makitkitana dagiti banti. Adda met maipaayda a pangpaksiat kadagiti billit tuleng iti sumagmamano nga aldaw ngem inton agbayag kaslada laengen arkos ti pinagayan.

Nagtultuloy ti tokar manipud iti pakaangayan ti pagdiskursuan dagiti kandidato madamdama. Panagdengngeg ni Mang Cardo kasla agrikusrikus ti aweng iti loob.

Nagtaray iti panunotna no sinno dagiti malagipna a pabotosan. Sinaggaysana nga innaganan.

“Ala bareng saankayo a kas kadagiti banti, wenno dakayo kad’ ngata dagiti nabiag a banti?” kinunana iti nakemna. Dina ammo ta kellaat lattan a simrek iti panunotna ti panangiyaspingna iti pinagayan ken ti takem a pagngayngayangayanda.

Sa nagin-inayad a nangunor ti dalan nga agawid. Agwingwingiwing ken dina napupuotan a binulosan dagiti bibigna ti isem nga awan kaipapananna. ***

DAGITI NABIAG A BANTI

Federico T. Ilac, Jr.

Natalingenngen ti nakem ni Mang Cardo idi mangegna dagiti umuna a tarukitik ti tudo  kadagiti bulong ti mahogany a dumna iti laem ti balayda nga iddada nga agassawa idi sarsardam. Kasla adda naibulon a naisangsangayan a bang-ar nga insangpet dagiti taredted. Kangitingitan iti igaaw sa ketdi agarimukamok,  manmano ti kasta a panawen. Makuna dayta a grasia ti langit iti natikagan a daga.

Sapay palalo ti dagaangna kadagiti napalabas nga aldaw, dayta sumagmamano laeng a minutos a kaaddam iti kainaran no agtindek, arigna a talimudawenka.

Naakasna amin itay malem dagiti bilagna a mais ken idi la kalman a naggatudda. Awan ti nangegna iti radio maipanggep ti panagbaliw ti tiempo. Maipanggep ti umay nga eleksion ti dandani agmalmalem nga inwarwarnak dagiti amin nga estasion. Umatiperret a pinniltak dagiti agbabalubal ken di maungpot a kari ti panagdur-as met ti tinaltalawataw tay maysa a kandidato a naikkan ti gundaway nga agsarita.

“Pangpatayna la kadagiti darundon a sabong ti mangga,” insungbatna ken ni Manang Lucia,  idi kinidag ti asawana apaman a nadlawna.

Tallo a tawen itan nga insardengna iti agpugon. Ipalpalutona laengen dagiti bulong ti tabakona ken ni Mang Perto a karrubada. Awanen ti pagsungrodna. Naibusen dagiti dadakkel a puon ti salamagi ken ipil-ipil iti kakaisuna a kabakiranda a tinawidna. Uray daydi lalaki nga alukon a rakep ti dua ti kadakkel ti puonna, naisungrodna.

Ngem idi agbayag imbes nga ipaangna, pimmigsa ti arbis agingga a nagbalin a tudo. Sana pinasarunuan iti nagkakamakam a kimat ken marapigsa ken atiddog a gurruod. Madamdama pay, saan laengen a tudo a mangdalepdep iti tapok wenno mangted salibukag iti aglawlaw,  no di ketdin kasla pigsana no kapades ti talon.

In-inut a nasebseban ti umap-appayaw a ridep kaniada nga agassawa. Timmakder. Inlukatna ti tawa. Dimket a dagus ti alunapet ti pul-oy iti namaga a kudil ti rupana ngem  saanna nga inkankano. Kasla dina nakita ti pigsa ti aruyot ti sagumaymay iti batogna.

Sinarut ti panagkitana ti sipnget. Iti labes dagiti kimmalatkat nga eskarlatina iti marmarpuog nga alad, nailadawan iti panunotna ti pannakadigos dagiti muyong ken dagiti nagango a bulbulong iti sirokda. Ngem saan a nagtalinaed dita ti nakemna. Nagtartarus iti loob, iti labes dagiti kinawayanan, iti tinabakuan.

Idi awan ti pagilasinan nga agsardeng ti bayakabak, napawingiwing. Mangrugin a masikuran ta no agtultuloy ti panagibuyatna, perdienna la ketdi dagiti tabako ken dagiti di pay naapit a lasona.

Malaksid ti rikut, dina ammo ta iti panagtultuloy ti deppaas ti agtinnag a tudo,  bigla lattan a kasla inukiran ti ayus ti utekna ket limtuad ti nabayagen a nagaburan a lagip a lallalo ketdi a nangpadagsen ti barukongna ket  pinilitna a di ikankano.

Nagsubli a nagidda. Nabayag bassit sakbay a nairidep. Ngem narabaw ti turogna ta saan a naiwaksi ti nakemna ti pannakaburibor. Saan laeng a dagiti masayang a tabako, ta kanikatlo pay la a nagatudan dagiti dadduma ken dagiti di pay nagabut a lasona. Umap-appayaw iti panunotna daydi maysa a rabii iti arinunos ti kalgaw nga inggaedna ti nagibuyat.

Tunggal makapuot, allingagenna a dagus ti ruar. Ngem sungani ti mangegna iti namnamaenna a nagsardengen ti tudo, ta  kaskasdi latta nga awan nagbaliwan ti pigsa ti panagibuyatna. Idi pumarbangon, insardengnan ti mangnamnama a maispal dagiti tabako. Ti laengen idawdawatna ket sapay koma ta saan nga agdanum tapno dina riwaken dagiti tambak wenno sawangen ti pamuttotan ket mangaramid ti ar-ar kadagiti talon manipud sagpat.

No ngamin gulpienna, suroten ti danum dagiti renggat ket laklakaenna a buruboren ti rimmuka a daga. Dina pakawanen uray pay dagiti makuna a nabebengbeng a talaytay.

Ubing pay idi. Saanna pay la a mawayas ti mapan idiay Sapriana,  ti kabangibang a purok a pagnaedan dagiti appona iti ina. Saan unay adayo ngem maalliaw a lumasat iti bit-ang a napataraigidan iti nabebengbeng a pinuon ti kawayan ken nasamek a bakir.

Dos ti Mayo. Bisperas ti piesta ti ilida a Sinait. Uso pay la idi a makidagus dagiti taga away kadagiti kabagian wenno kasingedda a taga ili no dumteng ti piesta. No ar-arigen saan a natuloy ti ramrambak iti daydi a rabii. Rugrugi pay la ti programa ken di pay nakapagrikus nga agmartsa ti natudingan a reyna ken ti konsortena iti auditorium idi rugianna nga impis-ak ti tudo.

Nagkaribuso dagiti tao. Manipud iti pakaangayan koma ti koronasion inggana iti plasa a pagkakarnabalan ken kadagiti abong-abong dagiti sugalan iti cara y cruz ken kulog-kulog iti igid ti camino real, maysa-maysa agbirok iti ampiranna. Ngem kasla ketdi inlallalona pay ti nangpapas. Kunam la no agpungpuntot nga awan kapungpungtotna. Madlaw nga iti labes ti pigsa ti bayakabak, no adda pay ngata nakarkaro isu ti ibuyatna.

Nagangayanna a dimmakkel ti ayus ti karayan. Naglippias dagiti talon.  Inarenebnebna amin a pangnamnamaan dagiti tao a nakatukit. Siniwangna dagiti tambak ken puttot. Nangaramid ti dua katao ti kaunegna nga ukir manipud ti gasadanan ti turod nga  agpababa iti pannakalubongna iti amianan ti purokda. Adu a tawen ti napalabas sakbay a natalon ken nasimpa manen dagiti nadadael a daga.

Kabigatanna kellaat lattan nga nagsardeng ti tudo a kasla awan ti napasamak. Limtuad ti init a di napukaw ti kersang ti pudotna. Nagsubli ti makapatuok a pigket ti angin.

Ngem kaniada nga agkakabagian, saan laeng a daydi nawaigan a lubong a tinawen a pagap-apitanda iti nadumaduma ti nangriwang ti nakemda. Imbes a gundawayanda a palpasen ti maudi nga aldaw ti piesta, nagawidda a silaladingit.

Sakbay a lumgak ti init, iti igid dagiti tinabakuan nga asideg iti kalsada iti amianan ti poblasion, dua a bangkay ti naiwalang!

Naparpartak pay ngem ti panagsaknap ti danum no panawen ti layus, no ar-arigen ti panagsaknap  ti damag kadagiti tao  daydi a pasamak. Nasiputanna la unay ti panangtimpag ni nanangna iti kullapit a barukongna idi nangegda dayta.

“Apo, ania ngatat’ napasamakda?” kasta ti nangegna a kinunana.

Daydi panangtimpag ni nanangna ti barukongna nagtinnag nga ariwagwag ken kasla awan ungpotna nga ugaog idi sumangpet ni tatangna nga uman-anangsab ken agwingwingiwing.

“Da Warling ken Dardo dagiti pinatayda…”. Kasla adda mangbekbekkel kaniana iti panangibagana.

Inaudian a kabsat ni nanangna ni Warling, kasinsinda met iti ina ni Dardo. Agkatebda. Apaglabesda iti kinabarito, kurang pay la a duapulo ti tawenda.

Sinaedda ida. Nalatak nga aramid ti sumagmamano a tao ta adu ti sugatda. Pinarigatda ida sakbayda a nauloyan ta adu ti nanganan ti tadem ken tirad ti immuko kadagiti takiag ken luppoda, malaksid kadagiti nauuneg a bagsol iti bagida.

Nangeg pay  ni Mang Cardo a sarsaritaen dagiti nataengan nga agsaksakuntip idi nakamassayag dagiti natay, ti rigat kano ni Warling, napagpag-ut dagiti puon ti tabako a mabalin a nagkaptanna idi mapaidda kabayatan nga adda mangtengtengngel kaniana sa ket sabali met  ti mangduyduyok.

“Ana kad’ ngata addik ti namasbasolanda kadakayo? Didakay’ la ket napakawanen? Nagsakiten aya Apo…” naitanem dagita a linia iti utek ni Mang Cardo a sangkadagullit ni nanangna iti panagsangsangitna.

Ket no met iti ummong dagiti nataengan a kapurokanda a sidadaras nga immay immandingay kaniada idi, masdaawda.

“No sinno pay ti natalna ken saan a maun-uni, isu pay ti napilida,” kunkunada.

Ti naruar nga isem  kadagiti bibig ni ulitegna a Warling ti maysa kadagiti saan a malipatan ni Mang Cardo.  Naminsan nga isu ti pinagaw-awirda kaniana, sinalsallabayna isuna bayat ti papanna pinangilinong ken panangpainum ti inwakdarna a baka.

Ni met ulitegna a Dardo, nalamuyot ti bosesna a kumanta a danggayan ti panaggitarana. Ibagbaga dagiti tao, “Daram a talaga ti Ibea.”

Tumutokar ken kumakanta ngamin dagiti Ibea iti purokda a Sapriana.

Ubing pay ni Mang Cardo idi. No adda madamagna a pimmusay iti lugarda, panagbuteng iti kunkunada nga al-alia ti umuna a sumrek iti panunotna.

Ngem iti daydi a kanito, idi naimatanganna ti awan sarday a panagsangit ni nanangna kasla adda naluktan iti nakem ken pusona ket nayam-ammo kaniana ti ladingit. Ngem saan a nagpatingga iti liday daydi a rikna. Adda umip-ipus a saludsod.

“No koma innalanakayo addik ti Apo, nalaglag-an ket koma ngata ta isu ti nangipabulod ti angestayo a padapada, ta di ket a ginupguped ti pada a pinarsua…” dayta pay ti insasainnek ni nanangna.

“Sinno kan ti nangpatay kaniada?” inkissiim dagiti dadduma.

“Awan ti makaammo…” makuna nga arasaas dagiti sungbat. Ngem iti matada, basol man ti agipapan, ti agbasol narigat a salikawkawan.

Adda atapen ti tunggal maysa. Ammo ti amin dagiti agdindinamag a maton iti ilida. Adun dagiti nalawag a pammaneknek iti kinabarrairongda. Uray tengnga ti aldaw no nasairmo ida ken uray pay awan basolmo, no nagpallangig ti panagkitada kenka, nalpaska.

Kaadduan kadagiti nagsagrapen iti ulpit ti imada ket taga away. Dagiti makuna a taga surong. Masansan, ti panagkita dagiti dadduma a taga poblasion ket nababbabada a tao; nga kasla inaklon metten dagiti dadduma a taga surong dayta a pammati a palso. Ken ammo ti amin a dagitoy ket an-anaken dagiti adda iti puesto. Ta no saanda a kabagian, agsisinged ti pamiliada ta  agpapadada nga adda iti ngato.

Saan pay la a maawatan ni Mang Cardo ti makuna a hustisia idi. Ammona nga adda polisia ken nagtagipaltogda nga agtiltiliw kadagiti adda basolna. Ket ninamnamana nga isudanto ti  mangtiliw kadagiti nangpapatay kadagiti kabagianna. Ngem saan unay nagbayag daydi a banag iti panunotna ta inyaw-awan dagiti agsisinnungbat a dung-aw, saning-i ken sakuntip.

Ti ad-adda ketdi a pakasikuranna idi agbayag ket ni nanangna, ta adda dagiti rabii, uray kangitingitanna, ken uray pay ngata no kasano ti panangilimedna, mariinganna nga agsansaning-i ken aglulua.

Addan iti haiskul idi assideg a maipalagip daydi naliday kaniada a piesta ti ilida,  ta malabsanna ti disso iti amianan ti poblasion tunggal bigat ken malem no mapan agbasa.

Mangrugi met idin nga adda pamalpalatpatanna iti masasao a linteg. Saan metten nga aglua ni nanangna tunggal maipalagip daydi napasamak iti kabsat ken kasinsinna.

“Sinno kad’ ti tiniliwda a pimmatay kadaydi angkel Warling nana?” dinamagna naminsan. “Nabaludda kadi?”

“Awan ti naglatak…adda met pinidutda idi ngem winayawayaanda met laeng, inggana nga awan ti maitudoda,” agtalna ken maikuleng ni nanangna iti panagsungbatna.

Ngem saan ketdin nga isu ti pakaalaan ti panangisardengna iti agdama nga ub-ubraenna sana irugi ti agsangit a bulon ti panangtapayana iti barukongna.

No maisar-ong idiay Sapriana, nagsublin daydi dati nga isem ken ganaygay da apongna nga Ando ken Toria.

“Sinno kad’ ti tiniliwda a pimmatay kadaydi angkel Warling apong?” awan nagbaliwan ti saludsodna ken ni apona nga Ando.

“Awan  naglatak…ta awan kano met nakakita,” kasta ti sungbat ti lakay.

Apagkanito laeng ti panangisardeng ti lakay ti madama nga ar-aramidenna, madlaw ni Mang Cardo ti apagapaman a pannakasinga ti naisem a mata daytoy sananto ituloy manen ti mangsirig ti sangsangalenna a muebles.

Nalaing a karpintero ni apongna nga Ando. Bassit a lakay ngem pulido ti trabahona. Ken makuna nga awan ti pagkunaan iti anus ken pasensiana. Saan unay agtagtagari ngem kanayon a makitkita ti ladawan ti isem iti rupana.

No awan ti balay a trabahuenda, pamrayanna ti agpunpunipon iti tugaw, aparador, estante wenno lamisaan.

No  maisurot idi ni Mang Cardo iti talon no kasdiay nga in-inutanda a suyoden ken pataden dagiti riwang,  kunkuna ni apongna: “Diyo kad’ madlaw ket tumultulong  met la ti panawen a mangsimpa iti dinadaelna?”

Idi mapasangpetna ti natangtangken a nakemna, no an-anagenna, mabalin nga awan ti pakainaigan dagidi imbalikas ni apongna kadagiti napalabas a pasamak iti biagda ngem iti panunotna, agpayso, ti panawen ket tumulong a mangpunas  kadagiti tugot ti nagubsang pasamak.

Ta uray isuna mismo, inaklonnan ti sungbat ni nanangna ken dagiti appona, no kasdiay a maipalagip daydi nasakit a pasamak iti daydi a piesta kaniada: “Awan nasayaat a tungpal ti asugmo  no ti pagas-asugam ket im-imasenna a petpetpetan ti yas-asugmo.”

“Ken no awan ti gastuen, ad-adda pay rigatna,” innayon ni apongna a baket.

Nabang-aran ni Mang Cardo idi makapuot ta naulimeken iti ruar. Natinggaw dagiti agsisinnungbat a taraok dagiti kattappuak a kawitan manipud iti nagaponanda a sanga ti chico iti amianan ti balayda, kunam la no saanda a nadaripespes iti tudo idi rabii.

Nagdardaras a bimmangon. Nagtarus iti akin-laud a tawa ti balayda. Nalang-abna ti sadiwa ti nadigos nga aglawlaw. Adda pay la pilaw iti likkaong ti dalan nga umamang iti paraanganda.

Iti karkulasionna, uray  saan a nagdanum dagiti sinilong ken dinto manglaylay dagiti tabako, napukawen ti nasayaat a klase dagiti bulongda iti pannakatudona. Bumerde ken bumengbeng dagitoy, inton maluto iti urno, saanen a natinggaw a duyaw ti marisna.

“Maykan lakay ta dengngepem ta rusokmo, sakbay a rummuarka,” kinuna ni Manang Lucia manipud iti kusina.

Pinaglanglanganda ti kalluto nga inapuy, denengdeng nga utong ken kape a kinirog a rosel. Nabang-aran ti maraapges a rusokna. Dina ammo no gapu iti pugsa-pugsat a turogna wenno ti naglaok a dukot ken panagpanpanunotna idi rabii.

Sinukainan ni Mang Cardo ti alep-ep dagiti agtantangken a lasona. Nangkammet sana met la dinardaras nga inwagsak ti narakemna a nabasa a daga. Iti kabayagnan nga agmulmula, siertona a saanen a nasayaat ti panagtangken dagitoy. Bulondanton nga aglungsot dagiti dadduma.

Nagrukob sana impunas ti napitakan a dakulapna iti karuotan. Lineslesna ti atiddog a manggas ti badona. Nagparang dagiti uratan a takiagna. Saan unay nababaneg ken nakadididillaw a naigugor iti darang ti init ngem nakalatlatak ti kidser ken kinatangkirangda.

Linugayna ti kallugongna sana inamloy dagiti nagapsay a buok iti  mugingna. Iti aginnem a pulo a tawenna, dandani ingudduan dagiti ubanna ngem saan ketdi a rimmasay. No ti panagkitana, nalitnaw ta saanna pay laeng a kasapulan iti anteohos no agbasa iti Bannawag.

Addan bimmabaan ti pigsana ngem naandur latta. Di  pay la igina ti bagina iti panangbaklayna iti kuribot a napno iti ruot manipud iti yanna ita inggana idiay asideg ti paraanganda a parnged ti nuangna. Pangadaywen bassit ta saan a mangeg ti pukkaw no addaka sadiay aglalo ket adda beddengna a turod ken kinawayanan.

Sinurotna ti tambak a naipabarisada iti ungto ti kalasonaan nga agturong iti asideg ti puon ti longboy a pannakadulonda iti amianan. Iti dayaen daytoy ti katabakuanna.

Nagtakder iti suli a maamitan iti linong ti sanga ti duog a kayo a beddeng ti dagada. Apagapaman ti panangipalawlawna ti panagkitana kadagiti mulana a tabako. Saanen a kas dagsen ti panangpanpanunotna idi rabii ti pannakadadael dagiti saan pay a naapit a mulana. Manipud itay nakariing, dakkel ti limmag-anan ti nakemna, naaklonnan ti dimteng a pukaw kaniada nga agassawa.

Bayat  ti panangwanwanawanna iti saknap ti talon, nagay-ayamanna ti nangipigadpigad kadagiti dapanna iti nabasa a karuotan. Napataliaw iti puon ti longboy.

No mangleppasda idi iti panagraep, ditoyda a mangaldaw kada apongna a lakay, pagsasanguanda ti agal-alibungubong nga inapuy ken kalluto a pinablad a balatong a nasagpawan iti bulong ti atap a paria ken karne ti kamanokan.

Tagnawaanda ti panagarado, panagpalpal ken panaglimpia sa ti pannakaraepna sadanto mangyatang iti niniogan a naikabil iti sabsabot a tinapaya iti sarukang. Maipasok ti sarukang iti maysa a suli ti sinilong idiay sagpat.

“Maykayon apo, awan ti mainagnaganan, tulongandakam a mangidawdawat iti nalabon nga apit,” kakaasi a mangtengtengel idi ti panagtakder dagiti buokna, no kasdiay nga idaton ni tatangna ti atang.

Insublina ti panagkitana iti maudi a sinilong iti baba. Kellaat a naikulding iti panunotna ti kinuna ni Junior ti kakaisuna nga anakna nga agub-ubra iti maysa a publikasion idiay Manila.

“Nasay-sayaat  sa ketdi no mulaanyo laengen iti dragon fruit tang,” kinunana idi bimmisitada, kaduana ti pamiliana, itay napan a semana santa. “Nalaglag-an ti trabahona ngem ti  tabako, awan pay ti madadael a kayo.”

“Addanto pay raepan?” insungbatna.

“Awanto metten ti ikankanawayo kadagiti billit tuleng…saanyonton a masapul ti adu a banti,” nagkatawa a kasla adda naun-uneg a kayatna a sawen iti imbagana.

Agpayso, no makapagtakenen dagiti dawa, no ar-arigen kasla manglangeb  ti tangatang ti puskol dagiti dumarup a pangen iti pinagayan. Kaabtoda met ti sumpeg no nabiit pay dagiti naipalawlaw a banti, ngem kalpasan iti sumagmamano nga aldaw, saandan nga ikankano. Madlawda met ngata nga awanan biag dagitoy.

Madamdama napasungadanna ni Mang Perto nga agturong iti yanna. Isu ti kadulonna iti amianan. Panay a tabako ti mulana. Saan a mailemmeng ti upay iti rupana.

“Kasla saan nga agbanag a kasdiay ti pigsana idi rugianna pari,” impasabat ni Mang Cardo.

“Wen ngarud pari,  numuna ta kabulongda,” nagngilangil a simmungbat ni Mang Perto.

Adda koma pay ngata kayatna nga ibaga ngem kellaat a nagallungogan ti napigsa a tokar manipud iti daya, iti turong ti barangay hall ti purokda.

“Nasapa man ketdi nga agpatokar ni kapitan,” masmasdaaw ni Mang Cardo a kimmita iti paggappuan iti napigsa a narambak a musika.

“Umay kano argali dagiti kandidato pari… madamdama sakbay pangaldaw,” insungbat ni Mang Perto. Kasla saan a natukay ti sakit ti nakemna a mangmatmatmat ti kalawaan ti talonna.

Asideg manen ti panagpipili. Idi laengen sakbay ti napalabas nga eleksion ti naudi a yuumay dagiti opisiales ken kandidato iti lugarda.

Tunggal kandidato idi, dandani maymaysa ti irakrakurakda. Panangtulongda iti kaaduan, para iti irarang-ay. Maysa-maysa agited iti ania ditan. Idi asidegen iti naituding nga aldaw ti panagbobotos, adda payen nalimed nga immay agibunong iti kuarta.

Ti maipagpanakkel ni Mang Cardo iti bagina, uray kasapulanna ti kuarta, saan a pulos nangaw-awat iti ania.

Nakapanawen ni Mang Perto. Nakaturong latta ti imatang ni Mang Cardo iti tinabakuan ngem ti ladawan ti talon no kasdiay a nakapagtangkenen dagiti dawa ti nagbukel iti panunotna.

Kasla makitkitana dagiti banti. Adda met maipaayda a pangpaksiat kadagiti billit tuleng iti sumagmamano nga aldaw ngem inton agbayag kaslada laengen arkos ti pinagayan.

Nagtultuloy ti tokar manipud iti pakaangayan ti pagdiskursuan dagiti kandidato madamdama. Panagdengngeg ni Mang Cardo kasla agrikusrikus ti aweng iti loob.

Nagtaray iti panunotna no sinno dagiti malagipna a pabotosan. Sinaggaysana nga innaganan.

“Ala bareng saankayo a kas kadagiti banti, wenno dakayo kad’ ngata dagiti nabiag a banti?” kinunana iti nakemna. Dina ammo ta kellaat lattan a simrek iti panunotna ti panangiyaspingna iti pinagayan ken ti takem a pagngayngayangayanda.

Sa nagin-inayad a nangunor ti dalan nga agawid. Agwingwingiwing ken dina napupuotan a binulosan dagiti bibigna ti isem nga awan kaipapananna. ***

NABIAG A BANTI

January 7, 2017

SNHS CLASS 71 REUNION

November 4, 2012

SNHS CLASS 71

Nostalgia is as old as humanity. It is engrained in our existence and it evokes in us that feeling of wanting to return to the past. It is coded in nature itself and the unexplained allegiance to our beginnings nourish a desire in us to seek and to once again experience the warmth of a nest, that which is our childhood.

Belonging to the SNHS Class 1971 is the umbilical cord that binds us together. It has been destined to become a part of our lives; it continues to shape and complete our individuality.

Our formative years at SNHS could not have been always perfect; in life, pleasant memories often go hand-in-hand with incidents of suffocating bitterness. Now after more than four decades, all these memories have become integrated in our beings, molding us in peace with maturity.

Destiny coupled with our own endeavors have led us to where we are now. As some of us remain in our old hometown while others settled continents apart, we still know deeply in our hearts that belonging to SNHS Class of 1971 is our affinity. For those who now reside in distant lands, it is undeniable that a portion of their hearts has never left at all.

As we meet and see each other again, we are indeed revisiting our childhood. This affair will have its own place in our memorable journeys and will surely serve as additional fuel in our unending search of our dreams and aspirations. Sadly, some of our brothers and sisters are already resting in eternal comfort beyond the great divide, they will never be forgotten as they themselves occupy a segment in our shared memories.

With the blessings of the Almighty, we look forward to this revisitation of our youth. Hearts incessantly beat with yearning for this much anticipated event, an event that shall be celebrated not just this year, but also in many years to come.

F.T. Ilac, jr.

Napabaro a Panaglalangen

December 31, 2011

Tunggal dumteng ti baro a tawen, manayunan latta ti sirad namnama nga umam-ampayaw iti alintataok. Dayta nga anges ti kanayon a mangbibiag ti namnama a mangmangted ti anges iti idadateng ti kada bigat a patinayon a namnamaek a nasayaat ti isangpetna.

Ket anian,  ta nupay awanak a personal iti dayta naigasatan a panagkikita dagiti gagayyem ken kakaeskuelaanmi, iti laeng panangipadamagda kaniak a nagsasarakda kalpasan ti tallopulo a tawen a saan a panagkikita, uray pay maymaysa ti naggapuanmi nga ili, ta piman ti la adda a nakaipalpalladawanmi, kasla dimteng kaniak nga umang-anges dayta a sinnarak ket maysaak met iti gunglo a nakipagkatkatawa ken nangim-imas kadagiti garakgak iti panangisubli ti lagip iti kinaubingmi ken dagiti isem ken no dadduma dukot iti panaglabasmi kadagiti kuarto ti maymaysa a bubong ti adal.

Wen, saan kami nagleppas iti maymaysa nge eskuela iti elementaria ngem dakami amin idi iti kampus ti Sinait National High School. Idi kaub-ubingan ken addaan kami pay laeng iti narasi a panpanunot a kasla saan tumayab ti panawen ken dumteng ita ti segga a manglagip manen kadagidi.

Manipud California, nagawid ni Miding, saan met a pinalabas da Flor, Helen ken Monet dayta a gundaway. Pati ni Ampy a nagbiahe pay manipud Batac sa met la dagus kano a nagawid kalpasan dayta nabara a sinnarak.

Ket kunam pay kasla manen katkatawa idi addakami pay laeng iti sekundaria, isem nga awan patinggana. Tay kunakon nga uray awanak mismo iti dayta a pannakaangayna, iti panangipadamagda laeng kaniak iti FB kasla latta sibibiag iti panunotko iti idadatengna, no kasano ti ragsakda, nariknak met. Ta gpayso gayam a mentras bumengbengbeng ti nakollekta nga edad, sumamsam-it met ti panagpasubli iti panunot kadagiti lagip.

Sakbay a nagsubli iti US ni Miding, nagsasarakda manen kas panangrambak ti kasangay ni Flor. Kaskasdi latta nga awan ungpot a katkatawa.

La ket ita ta baro a tawen, nasayaat ta napabaro met ti panaggagayyem, panaglalangen…kadagiti amin a sulbod ti SNHS..nagasat a baro tawenyo!

KURIMAONG

September 18, 2010

KURIMAONG

Orihinal a muniskrito. Naipablaak iti Bannawag Abril 2010…

Federico T. Ilac, Jr.

Nakariingak ta kasla naduros ti lapayagko iti pigsa ti panagkurkor ni nanang kadagiti tarakenna a manok iti batog ti tawa ti sagumbi nga iddak. Agmuraregak koma ta nasapa pay, kattapuak laeng dagiti manok kadagiti sanga iti deppes a mangga iti paraanganmi ken Sabado ita, awan eskuela, mabalin nga iladladaw iti agriing ngem nabang-aranak ketdi ta naputed ti tagtagainepko:

“Kamkamatennak kampay idi ti maysa a bruha. Kaduana dagiti pasurotna nga uleg ken kurimaong. Addakam’ iti maysa a datdatlag a bakir nga idi laeng a naisar-ongak. Diakon malagip no kasano ti pannakapanko iti dayta a lugar. Nalaingak a tumaray ta kadagupan kadakami nga agkakatuapan, nupay siak ti kabassitan ken kakuttongan, awan makakamat kaniak no aglulumbakami. Ngem ita ta adda kabutengko, no apay a diak maipasnek iti umadayo. Kasla adda nangbalud kadagiti sakak. Uray dagiti takiagko saanko unay mai-widawid.

Bassit la bassit unayen ti saanda a pakaabutan kaniak. Kubbo ken bakbaketan a bruha ngem kasla nakalaglag-an dagiti askawna. Igay-a-gay-atnan kaniak dagiti kuribetbet nga imana nga atitiddog iti kukona. Ken awanen ti sabali a pagturongak, nadanonmin ti waig nga adalem iti danumna.”

Immangesak iti nauneg. Pinampagko ti barukongko ta kasta unay ti pigsa ti panangkab-or ti agal-al-al a pusok. Inukasko ti naiputipot nga ules kadagiti sakak saak bimmangon. Nagtarusak iti tawa. Inlukatko iti apagapaman. Tumuyutoy dagiti kinurkuran a manok ni nanang tunggal iwarisna ti rakemna a mais ken pegpeg.

Siniputak ti kadakkelan ken kalakayan a nalabaga a kawitan a manglaw-la-lawlaw kadagiti upa ken tagibian a palalo ti panagipasnekna nga agtuktoktok. Imbes nga agawaanna met iti mangan, ipangpanglalona ketdi ti mangukra-ukrad kadagiti payakna ken mangin-iniin kadagiti nalayog a lawina sana sari-sarigsigan dagiti upa. Pasarayna kamaten dagiti bumaro nga agsimadsimad a tumipon kadagiti pangen ken mangitakawtakaw a tumuktok. Diak ammo ta adda la ngarud inkuruay met ni nanang a kanenda iti maysa a suli, kaykayatda pay laeng iti asideg dagiti dumalaga. Natangken ti uloda ta ton kinamat ida ti dakkel a kawitan, apaman a makalikud ken makumikom a mangkarkarekkek ken mangsarsarigsig, aglibasdanto manen nga umasideg.

Immasideg ti ari-ari a kawitan iti upa a sursuruten pay laeng dagiti piekna. Napan iti likudan daytoy sana ginamdan a gammatan ti ulo ti upa ta timmayok ti tapingarna sa nagukrad dagiti dutdot ti tengngedna. Saanna nga intuloy ta nagpasgar ti upa sa kimmayakay. Simmurot dagiti piek.

Nagbuelta ti kawitan. Tinarayna ti upa a naipusing kadagiti pangen. Nagpakamat. Dida pay narikus dagiti ummong, naabutandan! Tinukmaan a dagus ti kawitan ti ulo ti upa. Linugobanna. Uray la dandani nagsaplak iti daga dagiti lawina idi sakbay a dimsaag. Nagtakedtaked. Inlaylayunna iti nagtaraok. Saan a nagbalbaliw ti ingarna. Nagar-arudok dagiti bumaro a naglisi.

Innala ni nanang ti tallakeb iti duag ti sarusar. Impuestona iti pangadayyuen ti ummong. Winarisanna iti mais iti uneg daytoy. Ingalutna ti tali iti tuktokna. Kimmayakay. In-inutna a ginuyod ti tali. Nagirig ti tallakeb. Immasideg dagiti dadduma a dumalaga ken bumaro iti ayan ti makan ngem saanda a nagtuloy no di ket nagin-inayadda a linikmu-likmut ti takkab. Saan latta met a nagkutkuti ni inang iti nagtakderanna.

Madamdama adda maysa nga upa a nagin-inayad a simrek. Saggaysa pay laeng ti panagtuktokna idi damo ngem idi agbayag kasta unayen ti panagipasnekna. Naawis a simrek dagiti dadduma a dumalaga sa dagiti bumaro. Pasaray adda sumrek ngem agtaray met laeng a rummuar apaman a makatuktok maminsan. Saan unay mabayag adudan iti uneg.

Bigla nga inibbatan ni nanang ti tali. Nabuakda. Adda nakalisi ngem adu dagiti nakulong iti uneg. Naggiinnunnada a sumapul iti lusotanda. Lallalo ti karibusoda idi umasideg ni inang. Linukibna iti apagapaman ti tallakeb. Inkautna ti imana. Gamden dagiti dadduma ti lumusot iti sangkabassit nga ungap ngem nagbabawida met laeng idi madlawda a saanda a lumusot.

Tinukmaan ni nanang ti maysa kadagiti bumaro. Nagkulipagpag ngem insarunona a pinunggos ti maikadua a sakana. Saanen a pimmalag idi inin-inayadna nga inruar.

Apagisu a dimteng ni tatang. Siguro naggapu iti parnged ti nuangna. Apaman a makariing, pagtarusanna a mapan puruakan dagiti tarakenna a baka ken nuang iti kanenda. Inyawat ni nanang ti natiliwna. Timmiliw pay maysa sana inyawat manen.

Adda ibagbaga ni tatang ken ni nanang ngem diak mangeg ta rimminggor dagiti nabuak a manok a dadduma. Nasiputak laeng ti panangimuesmuestrana iti maysa kadagiti upa a natallakeban ngem inwagis ni nanang ti imana a timmaliaw kaniana. Kaaw-awatan ti panangsupringna iti ibagbagana.

Idi pay la rabii a nangegko a pagsarsaritaanda dagiti manok ngem diak inkaskaso ta yepyepenak idin. Diak koma pay inin-intunaran ngem kasla nakulding bassit ti boksitko idi nangegko ti kuna ni amang a panagpupok iti manok. Nabayag ngaminen daydi naudi a panagigupmi iti digo ti manok a napariaan. Nainut ngamin ni nanang no panagpartian kadagiti tarakenna a manok ti pagsasaritaan.

Kaykayatna unay a paaduen. Kanayon a pambarna a yuray ti panagtalon ken tapno addanto kano in-inutenmi a sidaen no gawat. Ngem naminsan, nagtabtabaaw ni tatang ta sakbay a dimteng ti panagtutudo, immay ti peste. Dandani naikipas amin a manokmi. Maysa laeng a bumaro ken dua nga upa ti nakalasat. Agkaraudatalda iti paraangan.

“Ta ket ti kunak, ka-u-uray ingganat’ namullalakaw…” kinunana. Saan a simmungbat ni nanang. Idi mumalmalem, awan sintagarida a nagikali kadagiti natay a manok iti puon dagiti chico.

Kabigatan daydi, nasdaawak ta nakariingak iti al-alek-ekda sakbay a bimmaba ni tatang a napan nangted iti kanen dagiti pastorna. Kasla saanda a napukawan iti dingnguen. Ngem nabayag a nailiwliwagko. Aglalo no madanonan iti pannangan a marunggay ken saluyot ti kaatag ti labayko.

Imbag ta dimngeg ni inang iti imbaga ni amang idi rabii. Ton umay a Sabado, sigurado a maurnosto manen dagiti bagisko.

“Pumartika koma iti uray maysa la kadagiti manok…” Ammok a nakaiddada metten. Nasidek ti pannakalaga ti kawayan a kansir a nangbeddeng ti iddak ken ti pannakasilidda ngem nalaka a sinarut ti marabangag a panagsao ni tatang.

“Kapigsada nga agitlog,” insungbat ni nanang.

“Dagidiay bumaro ti kunak.”

“Danto pay agmanada?” adda panagkedked ti timek ni nanang a simmungbat.

“Da met diay mayor manada,” kinuna manen ni tatang. “Su a pati siak… awan pay ti kiredko…” adda pay nayun ti kinunana ngem diakon nangeg ta umir-irteng ti panagginnuyod ti ridep ken puotko tapno mailibayak.

“Langgong!” Langgong, kinuna ni nanang ken ni tatang ngem ammok a saanna isuna a kinagura. Nailadawak ketdi ti nalag-an a panagsipatna kaniana ngem kasla paset laengen ti umay a tagainepko ta intultuloykon iti naturog.

Ad-adda a namurmurayanak idi naangotko ti ingel ti asuk ti pinadis ni apongko a baket iti sirok ti balay. Nabayagen a kabbalaymi ni apong. Idi natay daydi apongko a lakay, immay metten timmipon kadakami. Ubingak pay idi. Apagtandak. Inubbanak ni tatang idi alaenda ti retratomi iti likud ti nakalukat a lungon. Imbagana a kitaek ti rupa daydi apong. Sinurotko ti bilinna ngem idi nakitak a limmitem ti rupana ken kasla saanen nga isu, nagbaw-ingak a dagus. Nasiputannak ni tatang isu a pinaulitdakam’ nga inalaan.

Agpadakami ken ni nanang nga awan kabsatna. Nagtipidkayon, mangmangegko no dadduma a kasla pangrabrabak dagiti karrubami a babbai a kasinged ni nanang.

“Pay dika dumawdawat?” damdamagenda pay no isuda laeng ti agsasarita ken dida ammo nga addaak iti linged a dumdumngeg.

“No bassit koma pay ni Ulloy, pagkaradapem a mangballasiw ken ni lakaymo, sakbay a maturogkayo… wenno pagpaklebem a maturog ta bareng makabirok iti adina,” nangegko pay naminsan nga adda nagkuna kaniada.

“Kaasi met ni Ulloy, awan kay-ayamna piman…” kinuna pay ti maysa.

Christian ti naganko ngem ni laeng maestrak ken dagiti kaeskuelak ti makaammo. Managsakitak kano ngamin idi ubingak isu a binuniagandak iti “Ullloy” iti sirok ti latok. Mamulta iti sangakuribot nga itlog ti mangpanagan pay kaniana iti Christian, intagbat kano daydi apongko a lakay iti adigida idi naluto daydi niniogan. Sipudna kano met idin, saanakon a naggurgurigor. Pimmigsaak a nangan nupay saan a nagbaliw ti kinakullapitko ken diak inabutan ti tayag dagiti kapatadak.

Isu nga awan sabali a nakikabbalayan ni apong a baket. Anusam pari, uray ket pati sagapa, tawiden ni kumari. Diak ammo no panglamlamiong dagiti bartek a pasaray saan a maliklikan ni tatang a mapan tugawan sagpaminsan. Agis-isem laeng ni tatang ta ugalina ti saan unay makaadu nga agsarsarita no maidilig kadagiti ummong ti lallaki a minalem nga adda arak a pagsasangguanda.

Ngem saan a gapu ta di maun-uni, nalaka laeng a supringen ti kayatna. Naanus no la ket tungpalen ti bilinna. Naasi ketdi ken ni nanang ken kabainna ni apong. No dadduma nga adda madlawko a pagsungkiaanda ken ni nanang, pamrayanna ti agpakni idiay lakubmi iti ballasiw ti waig. Ton sumangpet, ninton nanang ti madlawko a mangay-ayo kaniana. Ngem no siak ti agpatol-patol, mulaggetannak laeng, agkiapetakon ta ammok nga ipaypaysona.

Malikudanen ni apong ti langit no magna. Adda pay sarukodna. Ngem agudong pay laeng, mamitlo iti makatawen.

Umuna, no Semana Santa. Domingo Ramos pay laeng nakasaganan dagitay niog a singlagenna. Parbangonenanto iti agsinglag iti Biernes Santo. Ikargana ti kassinglagna a lana kadagiti urnongna a botelia sana urnosen iti uneg ti daan a bay-onna. Kurkurantongenanto nga iserrek idiay sango ti altar ti simbaan sakbay a mangrugi ti siete palabras. Sangkaibagana nga isu kano pay laeng ti kasamayan nga agas iti sakit ti nakawkawa a tian ken sukal kadagiti napay-odan iti di katatawan.

Maikadua, no umuna nga aldaw ti Mayo. Piesta ti ilimi a Sinait ken makuna a panangrambakmi ken ni Apo Lakay wenno Santo Milagroso. Nangegko naminsan a sarsaritaen ni apongko nga idi un-unana, naisadsad kano idiay igid ti baybay a nakakahon a rebulto. Taga Sinait kano laeng ti nakabael a nangbagkat; saan kano a pulos natingiting dagiti dimmayo.

Adu dagiti napasnek ti pammatina. Maysa ni apongko. Manipud adda tandak, dina pay naliwatan iti immagep no madanon daytoy nga aldaw. Ammok ta kanayonnak nga itugot. ‘Imbag koma no makapagkedkedak ngem saan ta da nanang pay ti mangyabog kaniak. Pangay-ayoda ti panagumak iti papsikel ken halo-halo. Naminsan, napalaluak siguro ta nagsakit ti tianko idi nakasangpetkami.

“Payya, inggaedmo la unayen ti nangan?” dinamag ni tatang. Saanak a simmungbat ta kalsa lallalo ti panagbatikosna.

Inyilut ni apong ti lana nga iduldulinna. Pudnon sa a nasamay ta saan a nagbayag, naguttotakon ken nabang-aranak.

“Kunakto met kadakayo, saan a sarsarita ti kinasagrado dayta a lana,” kinunkuna ni apong.

Ipitlonanto, no piesta ni Apo San Nicolas a patron ti ilimi. No mabalin la koma nga ilemmengak no kasdiay a sumangpet. Sakbay ngamin nga itedna ti sarabok a naimas a pandecoco, pakanennak pay nga umuna iti tinapay ni Apo San Nicolas nga insangpetna. Makaispel, ta awan la ngaruden ti ramramanna, nakakerkersang ken natangken pay ti pannakabellaayna.

Immulogak. Nagtarusak iti kamarin a parnged dagiti kalding. No awan ti agbasa, mangiwayway kaniada ti intuding ni tatang nga obrak. Diak inkankano ti angseg ti isboda ta naruamakon. No kastoy nga igaaw, idiay lakubmi iti ballasiw ti waig ti pagiwakdarak. Sangkabassit laengen ti ayus ti waig, kabaelandan a lasaten.

Nasapa pay a panaggi-iwakdar. Ammok a didanto met la agipasnek a mangan ta nabasa pay laeng dagiti ruot iti linnaaw. Ngem intultuloykon ta nalagipko ti nagtutulaganmi kada Boyet ken Baste ken ni Bebot a sapaenmi iti agbabasketbol. Ngamin no umal-aldaw, awanen ti pagay-ayamanmi ta paksiatendakami dagiti bumbumarito. Pagangayanna a pagpipinnasaanmi ti bola iti sirok ti salamagi.

Dakami ti maudi a balay iti abagatan. Sinurotko ti dalan nga agpaamianan, ukkonko dagiti kaldingmi. Linabsak ti intar dagiti babbalay agingga a nabatogak ti balay da Baket Kida ken Lakay Asiong. Maudi a balay iti amianan ti kasla naipusing a balayda. Maudi la ngaruden, sidek ti darekdek ken napuskol a muymuyong ti naipalawlaw iti arubayan a pannakaaladna.

Assideg a maal-alimadmadak kadagiti agsasarita a lallakay a parpara-ipusanda ti nagan ni Lakay Asiong iti “mara hapon” no dadduma. Diak ammo no ania ti kayatda a sawen ngem naminsan, adda nangegko a saanna kano nga ammo ti makikarruba. Ti kanayon ketdi a makitkitak, adda nakabarikes a talunasan iti siketna. Ammomi amin a pumurok nga awan ti basta-basta makapan agaserserrek iti inaladanda, malaksid dagitay mapan agpailut wenno agpaagas ken ni Baket Kida. Isu ti makuna a mannapal iti lugarmi. Adda pay ket agkunkuna a dimo mabalin a lokuen ta “kabaelanna iti agaramid no kayatna”

Ngem nakurang ti pammatik kadagiti agas ni Baket Kida. Naminsan ngamin naranaak ni Lakay Asiong idiay waig nga agparparti iti banias iti abay dagiti nakunikon a lanut ti makabukay.

“Pagan-anoyo dagita apong?” inturturedko a dinamag. Intudok dagiti lanut iti asidegna. Sabagay dina pay impakita ti simronna kaniak. Gapu ngata ta siak laeng ti ubing a lumablabas iti balayda.

“Ilaok ni apom kadaytoy apro ti banias nga ipainumna kadagiti agasanna,” insungbatna. Uray la a nagmuraregak ta kasla naramanak ti pait ti agas nga imbagana.

Adda bugbugtong nga anakda, ni Manang Loida. Ngem saan a mapaspasiar a kas kadagiti dadduma a babbalasang ditoy ayanmi a kunam la no apon dagiti babbaro ti paraanganda. Ket no langa ti pagsasaritaan saan a maatiw ti pintas ni Manang Loida. Gapu ngata ti kinainget ken ugali dagiti nagannak kaniana.

Simkad ti maysa a pangganakan a kalding. Gutadek koma ngem nasiputak a nagpugiit. Umisbo gayam. Nagaruyot ti likudanna. Immasideg ti toro. Inangotna ti agtuytuyayok. Nagbanang-es sa nagmusiig a kimmita iti ngato. Kugtarak koma iti rurodko a nakakita ngem isu met a nangegko nga adda nagdul-ok iti balay da Baket Kida. Madamdama, naulit ti dul-ok sa adda manen pasarunsonna.

“Loida, payya? Agdadagsenka?” naitimkak ti baket.

Awan ti nangegko a sungbat iti sinao ti baket. Intuloyko ti nagna. Adda pay simmaruno a saona ngem diakon inkaskaso. Ti pannakangegko iti dul-ok, pannakalang-abko iti isbo ti kalding ken pannakakitak ti panangangot ti toro iti tumuytuyayok nga isbo, kasla naawis ti rusokko nga agbakkuar. Nagkatayak. Intuprak.

Simmalogak iti lipit nga agturong iti waig. Makuna a tallokami laeng a pamilia ti dumaldalan ditoy ta naggaabay ti dagami iti ballasiw. Lakubmi ti dumna iti waig. Adda talon ken bangkagna, kapan-awan ti maysa nga igidna ken kakawayanan ken bakir ti dadduma. Daytoy ti madlawko nga ap-apalan dagiti bartek ken ni tatang ta umanay kanon a pagkiwasanna. Tawid ni nanang kada apongko a baket.

Iti amianan ti lakubmi, daga da Lakay Asiong, adda bassit a bangkag ken uma a pagmulmulaanna iti nadumaduma. Iti laud, talon da Mang Bantor. Dati nga agbasbasa idiay Vigan iti kolehio ngem nagsardeng idi natay ni tatangna. Daydayawen dagiti nataengan ni Bang Bantor ta idi nagsardeng a nagbasa isun ti nangpabasa iti adina ket iti daytoy a tawen malpaston. Isunto ti umuna nga inheniero ditoy Calingayan a lugarmi.

Kadagupan kadakami nga ubbing, siak ti paboritona. Ammok a kumpasan. Dakkel ngamin ti panagtalekko kaniana. No saan nga isu, mabaalin nga inggana ita diak pay la maawatan no kasano ti agsolbar iti “fraction”. Dumdumngegak met idi isuro ti maestrami ngem saan a nalawag ti pannakaawatko. Idi nagpaisuroak ken ni Mang Bantor, nangala iti bislak ken batbato a panagipalawagna agingga nga inalunosko.

Sipud idin no adda diak maawatan kadagiti asignaturak isu ti pagdamagak, naurnos ti panagpalpalawagna. Isu a no dadduma, uray dina ibagbaga, no adda makitak nga ar-aramidenna ket ammok a makatulongak, boluntarioak nga umasideg kaniana. Maysa pay a pakaay-aywak kaniana, saan a naimut. Agum-umaak, no kabunga dagiti mulada a nasam-it a sua.

Intuloyko ti simmalog. Idi nakadanonak iti gasadan ti waig, apagisu met a sumalog ni Mang Bantor iti bangir a teppangna. Adda baklayna a pinuon ti mais a lilingtaen iti bungana. Inurayko a makababa.

“Nagsapaka ket a mapan agiwakdar kaldingmon Ulloy,” inunnaannak a nagsao.

“Nasapaak a nakariing manong,” awan ti ammok a sabali a maibaga.

“Dika unay agsapsapa a bumallasiw no kua… amangan no maranaam dagitay kurimaong.” Ammok nga agang-angaw.

“Sikat’ nangibaga kaniak idi manong…awan kinaagpaysona ta kunkunada a kurimaong,” impalagipko.

“Dagitay karasaen…kunak koma,” inyalak-akna. Nagkatawaak met.

Simmang-atak. Natudio dagiti kalding ta naruamdan iti daytoy a dalan. Saan pay a rimmuar ti init. Napuskol pay laeng ti angep kadagiti talon. Intarusko ida iti ungto ti bangkag nga ammok a maamitan iti linong ti damortis inton tumangkayag ti init. Uray maladawakto nga umay mangilinong saandanto pay la nga agal-al.

Iti sulina iti daya ti lakub, marasipnget pay laeng iti sirok ti nagsaplak a dakkel a bangar. Iti abayna nga ayan ti nagpinnutipot nga uplas ken baliti, palalo ti ringgor dagiti perroka, kurutukot kada kiaw a mangmangan iti bungada. Kagura ni tatang nga umasidegak dita. Adda kano marmarna. Dandaniak kano natay idi kaddissaag ni nanang iti balitang ta nakadalapus dita ni tatang. Isu nga uray palalo ti ayatko a mapan agpalsiit kadagiti tumatayab, diak maaramid. Ngem naminsan a dinamagko ken ni Mang Bantor, awan kano ti kinaagpaysona dagiti marmarna. Adda inruarna a libro a nangipalawag no ania dagita a pammati. Binasana kaniak ngem diak naawatan ta inglis.

Apagisu a rugian ni Mang Bantor ti agpulting iti bunga ti mais a baklayna itay agsabatkami, idi mabatogak ti balayda. Uray saanak a nagpakada, simrekakon iti paraanganda. Naruamkamin a kasta. Tinulongak a nagpuros.

“Adda man ngata dimo maawatan a homworkyon…” impuruakna iti kuribot ti gumi ti mais nga ig-iggamanna.

“Awan manong…ditoyko nga urayen da Boyet…agbabasketbolkami,” impisokko met ti pinungtilko a bunga iti pagikkan.

“Su met la a sinapsapam napan nagiwayway…awan met lat’ nakitam a karasaen?” impalagipna manen nga agkatkatawa.

“Adda ngem kinabogko…wen gayam manong…niat’ kayatna a sawen ti agdadagsen?” bigla a nalagipko ti nangegko a kinuna ni Baket Kida itay lumabasak iti balayda.

“Pay ta damdamagem? Nakanggam ta?” pimmasnek ti panagkitana.

“Ni mistrak…kasarsaritana dagitay kaduana a mimistra,” impambarko.

“Agdadagsen…hmmp,”nagpanunot. “Kua…masaksakit…immulog diay gloria, kua gayam, napug-awan tay gayyemna nga ansisit,” nagalek-ek manen sana kinuso ti buokko. Ad-adda a natikawak.

Apagbiit nga inleppasmi ti nagpuros. Agtarayak koman ta nangegko ti kanabtuog ti bola iti basketbolan ngem inggawidnak. Nangala iti lima kagumi iti kuribot sana impasab-ok kaniak. Agkedkedak koma ngem iniggamanna ti imak a mangtengtengngel iti sab-okko sanak intulod iti ruangan ti inaladan. Inlaylayonkon iti nagawid saak nagtarus iti basketbolan.

Maraladawen a panaggi-ilinong iti pastor idi malagipko ti mapan agilinong kadagiti pastorko a kalding. Kinutikotko ti palsiitko sako insalikad. No dadduma ngamin, iti tuktok ti damortis ti pagga-ayaman dagiti perroka ken kurutukot no naumadan a mangmangan iti bunga ti baliti ken uplas. Pinidutko ti bassit a timba a sakduakto iti inumenda idiay waig ket nagbuatitakon.

Inyun-unak ti nagarudok a napan iti sirok ti damortis. Pinindak a minulenglengan dagiti aringgawisna ngem awan ti makitak a tumatayab. Kimmitaak iti ayan ti bangar. Naariwawa pay laeng dagiti tumatayab iti sanga dagiti nagpinnutipot nga uplas ken baliti. Ti rurudko, pasaksakak koma ngem nalagipko ti ballaag ni tatang.

Dinardarasko nga impar-nged dagiti kalding iti linong. Pinainumko ida. Idi agawidak, asidegakon iti salugan a kumamang iti waig idi nataldiapak ni Manang Loida nga agdardaras a sumalog met iti bangir a salugan. Dinagusko ti kimleb saak nagtaray a nagsubli. Dagus ngamin a nalagipko tay imbaga ni Mang Bantor: amangan ketdi no agpayso nga adda gayyemna nga ansisit!

Sumuksokak koma iti kapan-awan ngem napanunotko a diakton makita isuna no agtarus iti dagada. Intultuloyko ti nagtaray nga immamang iti puon ti salamagi iti nagbebeddenganmi. Naglingedak iti puonna saak simmirip. Agtalatalangkiaw apaman a nakasang-at iti dalan. Agpayso ti atapko, mapan iti umada. Impasurotko ti panagkitak iti puon ti salamagi a naglingedak. Kabaelak nga ulien! Ita laeng nga uliek daytoy ta naalsem, uray adu ti panagbungbungana.

Nainayad ken naannad ti panagulik. Malaksid a diak kabisado dagiti sanga ti ul-uliek, amangan no madlawnak pay ni Manang Loida. Diakton makita ti pannakisinnarakna iti gayyemna nga ansisit, no agpayso nga adda. Idi makangatoak, kinawiwitak ti sanga a nagtugawak. Apagisu a matannawagak ti uma nga ammok a turongenna.

Iti nagbabaetan dagiti napuskol a bulong ti salamagi, binirokko ni Manang Loida. Kaskasdi latta nga agtaltalangkiaw; kasla madandanagan. Pasaray agsardeng a tumaliaw sananto manen idardaras ti umaskaw. Lallalo nga inyet-etko dagiti sakak amangan no matnagak. Pinangduaak a rinakep ti sanga iti sanguanak. Madamdama, adda nadlawko a nagkarayam iti takiagko. Alumigas! Pinitikko. Madamdama adda manen alumigas iti bangir a takiagko! Pinitikko manen. Adda nadlawko iti tengngedko. Kinarawak. Nalamuyot. Pinidilko nga inikkat. Alumigas!

Bumabaak koman ta napunno gayam iti alumigas dagiti sanga ti salamagi ngem isu metten a nakadanon ni Manang Loida iti dagada.

Miningmingak manen. Napudaw isuna ken talaga a napintas ti panagruprupana. Gapu ngata ta saan unay a rumrummuar iti balayda. No agbado met iti kasla uniporme da Miss Inamoroso a maestrami idi iti maikadua ken kalilibnosan kadagiti mamaestra iti Binacud Elementary School a pagbasbasaak, napinpintas nga amang isuna.

Nagtarus iti sirok ti puon ti was, iti ayan dagiti nabengbeng a pinuon ti busbusilak ken kalimbunog. Idiay ngata ti ayan ti gayyemna nga ansisit? Awan sa met ti bunton idiay, idiay kano ket ti balay dagiti ansisit, sinungbatak met la ti bagbagik.

Diakon inkankano dagiti alumigas. Pasarayko ida pitiken, aprosan sako iwagsak. Mangrugin nga aggagatel ti bagik. Inin-inayadko ti nagkudkod. Saanko nga insina ti panangmingmingko ken ni Manang Loida. Talaga a makaay-ayo ti langana ngem saan a mailinged ti napalaus a danagna.

Kimmaro ti panaggayadgadko. Kinitak ti takiagko. Adda manen alumigas iti kannigid a sikok. Pinitikko. Linukaisak ti boksitko. Kasta unay ti kabanernan!

Insublik ti panagkitak ken ni Manang Loida. Nakatallikud. Kasla adda dadaananna. Madamdama adda nakitak nga agar-arudok nga immasideg. Uray garawna laeng, mailasinko. Ni Mang Bantor!

Awan sinsao, naginnarakupda. Napaut. Idi naginnibbetda, agsangsangiten ni Manang Loida. Adda ibagbagana ken ni Mang Bantor ken madlaw a limmalo ti danagna. Kasla naakaran ni Mang Bantor iti pannakasikur ni Manang Loida!

Madamdama inulitda ti naginnarakup. Napapaut manen. Inukas ni Mang Bantor dagiti inyarakupna a takiagna ken ni Manang Loida. Pinidilna ti timid daytoy sana inanggo dagiti bibigna. Madamdama nagpakni da iti linged dagiti napuskol a busbusilak ken kalimbunog.

Saankon a makita no ania a talaga ti ar-aramidenda ngem nakitak a kimlebda.Adda makitak nga agkutikuti iti nagbabaetan dagiti naraber a muyong ngem diak malasin no ania a talaga.

Intuloyko ti nagkudkod ta napalausen ti budo dagiti takiag ken gurongko ken ti bagik. Nakalablabbasiten dagiti kabanerko. Iti saan a mabayag, rimmuar da Mang Bantor iti simmuksokanda. Naginnarakupda manen sakbay a nagsinada. Immuna ni Manang Loida a nagdardaras a nagtalaw. Idi makaadayo isuna, nagpalaud metten ni Manong Bantor iti direksion ti talonda.

Dinardarasko ti nagkaruskos nga immulog idi awandan. Inuksobko ti badok apaman a nakababaak sako inwalagwag ta amangan ketdi no adda pay la aglemlemmeng a makabudo. Nakalablabbaga dagiti kabaner a naimurumor iti bagik. Apaman a naisuotko manen ti t-shirtko, pinidutko ti bassit a timba nga impaklebko iti puon ti salamagi, nagar-arudokak metten a nagturong iti salugan a bumaba iti waig.

Lallalo a pinardasak ti nagna idi nakabatogak iti balay da Manang Loida. Diak pulos timmalliaw iti paraanganda. Masdaawak ta idi makadanonak iti batog ti balay da Mang Bantor, addan a nakatugaw isuna iti imbangsal a nagpurosanmi itay bigat iti mais. Diak koma agpadlaw ngem nasiputannak.

“Naggapuam manen Ulloy?” pinayapayannak.

Indumogko ta diak kayat a makitana dagiti kabaner iti tengngedko ken diak kayat a madlawna nga adda nasiimak.

“Naggapuam…payya nga agpasia-pasiarka ket kasta unay saniitna?” inulitna ti nagdamag.

“Apanko sinarungkaran tay gayyemko nga ansisit manong,” diak nagawidan ti nagisem iti imbagak.

“Kadtoy man…naggapuam a talaga?” inin-inayadnak a ginuyod.

“Diay sirok ti was…iti baet dagiti kalimbunog,” no apay met a diak makapaglibak, gapu ngata ta napasigak la unay kaniana.

Nasiputak la unay ti panagmulagatna! Ngem apagbiit laeng.

“Ulloy… no ania man ti nakitam, uray sinno dimo ibagbaga…wen?” nagdumog ta medio arasaas ti panangibagana.

Nagtung-edak. Adda koma pay ipasarunona a sawen ngem apagisu metten a nagallungugan ti pukkaw ni nanang a mangsapsapul kaniak, ‘su a simyagakon.

Kadua ni nanang ni tatang iti paraanganmi a mangpadpadaan kaniak. Nadlaw a dagus ni inang dagiti kabaner iti takkiag ken tengngedko.

“Pay…naan-anokan?” sinabatnak.

Awan ti mapanunotko nga isungbat. Diak kayat nga ibaga ti pudno nga inalumigasak ta diak kayat a palutputenda ti naggapuak. Nakapagwenak ken ni Mang Bantor nga uray sinno awan ti makaammo iti nakitak.

“Ni…palalot’ kabanermon! Nakadaldalapuskansa metten!” linukaisannak ni nanang.

Immasideg ni tatang. Nakitana ti insalikadko a palsiit. Dinutdotna.

“Amangan no napan nagpalsiit idiay yan ti bangar. Kaadu ket dagiti billit nga agkaan iti bunga ti uplas ken baliti,” impakitana ti palsiitko. “Sangkaibagak a dika umas-asideg idiay…ta amangan no makadalapuska…kitaem, di pinakaptandakan!” pimmigsa ti timekna. Kasta ni tatang no makapungtot wenno madanagan.

Adda tultuleng ni apong ngem diak ammo ta idi nangegna ti kinuna ni tatang, kasta unayen ti pardasna a nangiruar kadagiti iduldulinna a prinaskita a sagrado a lana.

“Yegyodtoy, ta sukalentayo…” impayapayna ti iggemna a botelia.

Inuksobannak ni nanang. Lallalo a dimmakkel ti mulagatda a nakakita kadagiti dadakkel a kabaner iti abagak.

“No di kabaelan a sukalen ti birtud dagiti lana…amangan no saan la a nakadalapus…napasakitanna pay ida,” binukbukan ni apong ti dakulapna iti lana sana insapsapo iti likudko.

Insarunona a sinapsappuan dagiti takiagko sa ti sanguanak ken ti tengngedko ken pingpingko. Nasay-opko ti binunglog nga angot ti lana. Inalidukdokak. Inapputko ti agongko ngem kiniwar ti angot ti rusokko. Diakon nagawidan. Nagsarwaak.

“Napakaruan dayti ubing…tani, nagbakkuaren! Inkay ipan diay yan ni Kida ta sunat’ mangsukal. Narigat sa a masukal iti sapsapo…amangan no masapul nga adda maipainum kaniana,” kinuna a dagus ni apong.

“Mandiak…” makasangsangitak a timmangad ken ni nanang. Nalagipko ngamin ti pait ti ipainumna nga agas: naglaok nga apro ti banias ken lanut ti makabukay!

“Lokottoy…pay a madika? Dimo ammo nga isut’ nangsalbar kenka idi kayyanakka? No di isuna…idi nakadalapusak, ‘daka koma pay ita,” dimmagsen ti panagsao ni tatang. Madlaw iti rupana a madanagan.

Kaslaak nabiit pay a natalian a kalding a ginuyod ni nanang. Simmaruno ni tatang. Adda maysa a karrubami a nakasiput iti langlangami. Nagdamag. Imbaga ni nanang nga ipandak pasukal ken ni Baket Kida ta nakadalapusak. Nangeg dagiti dadduma a karruba. Dagus a naikuadroda kadagiti tawada.

Nakatiwangwang ti dati a kanayon a nakatangngep a ruangan ti paraanganda Lakay Asiong. Simmirip ni nanang iti uneg ti inaladan ngem awan tao. Intung-ed ni tatang ti panagtuloymi. Nagin-inayadkami nga immasideg iti balayda.

Agdadayawen koman ni nanang idi nadlawko nga awanen ti gagatel ti bagik. Kinitak dagiti kabanerko. Mangrugidan nga agpukaw! Nadlaw met dagiti nagannak kaniak.

Ituloy koma latta ni nanang ti agdadayawen tapno dumanonkami ngem adda nangegmi nga agsangsangit. Nagkinnita da nanang ken tatang. Madamdama gimluong ti timek ni Lakay Asiong a kasla nangbettak ti maikadua a kadsaaran ti balayda.

“Akingappuanannn…” agpalpalutpot. Awan ti simmungbat. “Akin aramid kunakkk…” inulitna. Awan latta ti arimekmek, malaksid ti saning-i ni Manang Loida.

Bigla nga adda nanakraad. Panagdenggegko, dinapig ni Lakay Asiong ti didingda!

“Ni Ban…tor… tang…” dandani saan a maawatan ti timek ni Manang Loida ta kimmaro ti panagsangitna. “’Maydanto kan’ ken ni nanangna ditoy no rabii….”

Nagdalagudog ni Lakay Asiong a bimmaba iti agdan. “Siak ti talaga a mapan mangpaneknek no talaga nga umayda…naktidiaske…kimmurimaonggg!” kasla dinakam nakita a nakatakder iti uneg ti paraanganda.

Nagtaray a rimmuar nga agturong iti balay da Mang Bantor. Kasla nanglengges iti uleg ti panangpetpetna iti putan ti imbarikesna a talunasan. Nakaisem da nanang ken tatang a nagkinnita. Panagriknak kasla lallalo a simmaniit ti dandanin agmatuon nga init ken ammokon no sinno a talaga ti kurimaong!****